Porteføljeanalysen for Industri og tjenestenæringer

Dimensjon 1 - Fag/teknologi

Porteføljen er åpen i forhold til alle fag og teknologiområder. Det er bare prosjekter i I&T porteføljen som inngår i analysen, siden EU-prosjektene ikke kategoriseres i fagområder. En analyse viser at forskningsaktivitetene i I&T porteføljen i all hovedsak er innenfor teknologi, men også matematikk og naturvitenskap, landbruks- og fiskerifag og medisin, samfunnsvitenskap er godt representert. Humaniora inngår i begrenset grad. Mange av prosjektene innebærer en tverrfaglig og flerfaglig tilnærming. Fordelingen på fag- og teknologiområder er vist i hhv. figur 4 og figur 5.

Figur 4: Fordeling på fag for prosjektene i I&T porteføljen 2019 (MNOK).

Prosjektlederne spesifiserer selv hvilke fagområder prosjektet anvender i arbeidet. De fleste velger flere, noe som bekrefter tverrfagligheten. Teknologi er det dominerende fagområdet. Innunder samlebegrepet teknologi er det teknologiområdene materialteknologi, IKT, bioteknologi, berg- og petroleumsfag og teknologi-tverrfaglig.

Figur 5: Fordeling på teknologiområdet for prosjektene i I&T porteføljen 2019.

Informasjons- og kommunikasjonsvitenskap er godt representert også i de øvrige fagområdene, og IKT er dermed dominerende innenfor totalporteføljen.