Porteføljeanalysen for Industri og tjenestenæringer

Dimensjon 1 - Fag/teknologi

Porteføljen er åpen i forhold til alle fag og teknologiområder. Det er bare prosjekter i I&T porteføljen som inngår i analysen, siden EU-prosjektene ikke kategoriseres i fagområder. En analyse viser at forskningsaktivitetene i I&T porteføljen i all hovedsak er innenfor teknologi, men også matematikk og naturvitenskap, landbruks- og fiskerifag og medisin, samfunnsvitenskap er godt representert. Humaniora inngår i begrenset grad. Mange av prosjektene innebærer en tverrfaglig og flerfaglig tilnærming. Fordelingen på fag- og teknologiområder er vist i hhv. figur 4 og figur 5.

Figur 4: Fordeling på fag for prosjektene i I&T porteføljen 2019 (MNOK).

Prosjektlederne spesifiserer selv hvilke fagområder prosjektet anvender i arbeidet. De fleste velger flere, noe som bekrefter tverrfagligheten. Teknologi er det dominerende fagområdet. Innunder samlebegrepet teknologi er det teknologiområdene materialteknologi, IKT, bioteknologi, berg- og petroleumsfag og teknologi-tverrfaglig.

Figur 5: Fordeling på teknologiområdet for prosjektene i I&T porteføljen 2019.

Informasjons- og kommunikasjonsvitenskap er godt representert også i de øvrige fagområdene, og IKT er dermed dominerende innenfor totalporteføljen.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 27. september 2022, 19.27 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.