Porteføljeanalysen for Industri og tjenestenæringer

Statistikk over relevante prosjekter i porteføljen

Totalporteføljen har en stor tematisk bredde og innsatsen rettes mot flere temaområder. Den samlede innsatsen estimeres i 2019 til 4 318 MNOK, inkludert EU-prosjekter. I&T porteføljen var på
2 834 MNOK.

Totalt er det 72 aktiviteter/budsjettformål i Forskningsrådet som bidrar til finansieringen. Av disse aktivitetene bidrar 20 av dem med 93% av finansieringene i 2019, tilsammen 2 700 MNOK. Figur 2 viser fordeling av investeringene fra disse 20 aktivitetene i 2019.

Figur 2: Finansiering i MNOK til I&T porteføljen 2019.

Figur 2 viser at flere aktiviteter som finansierer langsiktig kunnskap- og kompetansebygging er store bidragsytere inn mot industri og tjenestenæringene. Dette gjelder strategiske satsinger som IKTPLUSS, BIOTEK2021 og senterordninger som SFI og FME, grunnbevilgninger innenfor teknologi og primærnæringene og infrastrukturmidler. Samlet sett bidrar disse budsjettformålene med ca. 900 MNOK i 2019, dvs. 32% av I&T-porteføljen. Dette er kompetansebygging som har høy relevans for de næringsområdene porteføljestyret har et særskilt ansvar for.

Figur 3: EU-programmers finansiering i MNOK til prosjekter innen totalporteføljen 2019.

Innenfor industri og tjenestenæringene er det 23 EU-programmer som bidrar med finansiering, som vist i figur 3. Det er i hovedsak bevilgninger fra helse, mat, energi, IKT og NMP (Nano-, Materialer og Produksjon)-programmene som inngår i totalporteføljen.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 5. oktober 2022, 20.59 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.