Porteføljeanalysen for Industri og tjenestenæringer

Avgrensing av porteføljen

Porteføljeanalysen vil bli ett av porteføljestyrets viktigste underlag for strategiarbeidet, ved prioritering av investeringsplan, utlysninger og ved bevilgningsvedtak. Analysen utarbeides av administrasjonen etter fastsatt mal og bygger på statistikk som hentes fra Forskningsrådets statistikkportal og analyser samt annet kunnskapsgrunnlag.

Porteføljen av prosjekter for industri og tjenestenæringene kjennetegnes ved at den er åpen i forhold til alle de 4 porteføljedimensjonene: Fag/teknologi, Forskningstema, Anvendelsesområder og FoUoI-verdikjede. Disse 4 dimensjonene egner seg derfor i liten grad for å avgrense porteføljen. I kapittel 2 presenteres og analyseres statistikk i porteføljen langs disse 4 dimensjonene.

Porteføljen består av Forskningsrådets næringsrettede prosjekter innenfor tematikken industri og tjenestenæringer og dekker alle bransjer og næringer som ikke har egne strategiske programmer rettet mot næringsliv. Dette er typisk vareproduserende industri, prosessindustri, helsenæringer, IKT, Bygg og anlegg samt tjenestenæringer som reiseliv, varehandel og finans. Porteføljen dekker også Forskningsrådets særlige regionale innsats, samt breddevirkemidler for kommersialisering. Budsjettformålene som dekkes er BIA, FORNY og FORREGION. Porteføljen består både av prosjekter der næringsliv har prosjektansvaret (IPN), prosjekter der forskningsinstitusjoner har prosjektansvar og samarbeider med næringsliv (KSP og SFI/FME), kommersialiseringsprosjekter (KOMM) der formålet er økt kommersiell anskaffelse av lovende forskningsresultater fra forskningsinstitusjoner, samt koordinering og støtteaktiviteter (KOS) med formål å mobilisere næringsliv til økt forskningsbasert innovasjon, nettverksbygging eller andre stimuleringstiltak.

Totalporteføljen som hører inn under industri- og tjenestenæringer, heretter omtalt som totalporteføljen, inkluderer alle prosjekter i budsjettformålene: FORNY, BIA inklusive EUROSTARS, og FORREGION, samt alle prosjekter finansiert av andre aktiviteter i Forskningsrådet og EU-prosjekter som er merket med:

 • Kommersialisering
 • Næringsliv i hele landet
 • eller ett av følgende næringsområder:
  • Prosess- og foredlingsindustri
  • Vareproduserende industri
  • IKT-næringen
  • Bygg, anlegg og eiendom
  • Helsenæringen
  • Næringsmiddelindustri
  • Miljø – næringsområde
  • Tjenestenæringene:
   • Finans og bank
   • Reiseliv
   • Varehandel
   • Media og kultur
   • Annen tjenesteyting

Merk at alle SFI-sentrene vil inngå i porteføljen, uansett hvilke anvendelses- eller næringsområder sentrene er rettet inn mot.

Datagrunnlaget for totalporteføljen kommer fra Forskningsrådets statistikkportal som er basert på prosjektmerkinger foretatt av forskjellige saksbehandlere i de ulike aktivitetene. Tallene i analysene vil derfor endre seg over tid etter hvert som kvaliteten på merkingene forbedres.

Den delen av totalporteføljen som omfatter bevilgningene fra budsjettformålene FORNY, BIA inklusive EUROSTARS og FORREGION er omtalt som investeringsporteføljen. Det er denne porteføljen som porteføljestyret selv kan påvirke direkte gjennom egne strategier, investeringsplaner og bevilgninger. Øvrige prosjekter som støtter formålet til porteføljen Industri og tjenestenæringer, men som porteføljestyret ikke kan påvirke direkte omtales som øvrig portefølje. Investeringsporteføljen og øvrig portefølje utgjør den delen av totalporteføljen som finansieres av Forskningsrådet, og omtales heretter som I&T portefølje. En oversikt over hvordan porteføljen er delt inn under industri og tjenestenæringer er gitt i figur 1.

Analysen baserer seg i hovedsak på Forskningsrådets bevilgning til prosjekter som er aktive i 2019, men også trender tilbake i tid vil bli kommentert. SkatteFUNN og Regionale forskningsfond er ikke inkludert i tallene.

Totalportefølje Industri og tjenestenæringer: 4 318 MNOK i 2019;
Investeringsportefølje: 823 MNOK
Øvrig portefølje: 2 011 MNOK
EU Horisont 2020: 1 485 MNOK

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 27. september 2022, 02.51 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.