Porteføljeplan for Humaniora og samfunnsvitenskap

Tiltak

De følgende tiltak skal underbygge porteføljestyrets delmål:

Delmål (brukermål)

Porteføljestyrets egne tiltak

Tiltak i andre deler av Forskningsrådet

Velfungerende åpne konkurransearenaer for forskning og innovasjon

Investere i de kvalitativt beste prosjektene innenfor formålet med FRIPRO.

Jobbe for god balanse mellom fagområder i SFF. Søknader til HUMSAM må vurderes på fagenes egne premisser (Styret)

 

Gi råd om å videreutvikle systemet for kvalitetssikring i søknadsbehandlingen.

Gi råd om utforming av vurderingskriterier f.eks. kriteriet for grensesprengende forskning

 

 

Fremme strategiske satsinger som flytter forsknings- og innovasjonsfronten, bl.a. nye fellesløft og eksperimentelle virkemidler

Løfte investeringene til grensesprengende forskning basert på åpen konkurranse på tvers av fag og tema basert på måltall som er høyere enn dagens nivå. (Styret)

Løfte investeringene til grunnleggende forskning til 50 prosent av Forskningsrådets bevilgninger.

Integrere HUMSAM-perspektiver i inkubatorer og idélaber og andre eksperimentelle virkemidler (Porteføljestyrer)

 

Stimulere til deltagelse i internasjonalt forsknings- og innovasjonssamarbeid

Gi råd til utarbeidelsen av internasjonale programmer og utlysninger

Samarbeide om videreutvikling av FRIPRO som treningsarena for ERC

Stimulere til søknader til pilaren for globale utfordringer i Horisont Europa (alle porteføljestyrer)

 

Gi råd til områdestrategiene i Norsk veikart for forskningsinfrastruktur

Styrke digital infrastruktur og kompetanse i humaniora og samfunnsvitenskap (Styret)

 

Overvåke fordeling mellom fagområder og faggrupper i investeringsporteføljen

 

Attraktive karriereveier for et mangfold av forskertalenter

Fortsette og videreutvikle satsinger innrettet mot unge forskertalenter

Fortsette og videreutvikle satsinger på fremragende etablerte forskere

Videreutvikle Forskningsrådets virkemidler for å fremme særlig sterke forskere på alle karrieretrinn.

 

Gi råd om å etablere forskerlinjer innenfor humaniora og samfunnsvitenskap

 

 

Styrke forskerutdanningen og bidra til økt nasjonalt samarbeid om forskerutdanning

 

 

Gi råd om Forskningsrådets rolle i samspillet med institusjonene om relasjonen mellom innstegsstillinger og bruken av postdoktor-/forskerstillinger i prosjekter med finansiering fra Forskningsrådet