Porteføljeplan for Humaniora og samfunnsvitenskap

Investeringsmål

De overordnete målene og prioriteringene for porteføljen er hentet fra regjeringens langtidsplan for forskning og utdanning (LTP) og mål- og resultatstyringssystemet for Forskningsrådet (MRS). Hovedmålene og delmålene for porteføljen bygger på Forskningsrådets reviderte strategi fra 2020. Hovedmålene beskriver den tilstanden Forskningsrådet ønsker å oppnå i samfunnet gjennom sin innsats. Delmålene beskriver behov i det norske forskningssystemet eller hos brukerne av forskningen, som det er nødvendig å møte for å nå samfunnsmålene. For grunnleggende og grensesprengende forskning er brukerne i hovedsak andre forskere innenfor alle sektorer.

Porteføljestyret setter seg følgende hovedmål og delmål basert på Forskningsrådets strategi: 

Overordnet mål og prioriteringer

Hovedmål (samfunnsmål)

Delmål (brukermål)

Overordnet mål i LTP:
Utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitet

Mål i MRS:
Økt vitenskapelig kvalitet

Velfungerende forskningssystem

Grensesprengende forskning og radikal innovasjon

Velfungerende åpne konkurransearenaer for forskning og innovasjon

Attraktive karriereveier for et mangfold av forskertalenter

Åpne forsknings- og innovasjonsprosesser som muliggjør bred tilgang til og verifisering av resultater

 

 

Humanistisk og samfunnsvitenskapelig forskning bidrar til å håndtere samfunnsutfordringer

Humanistiske og samfunnsvitenskapelige perspektiver er godt integrert i de strategiske områdene i Forskningsrådets strategi

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. desember 2021, 07.36 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.