Porteføljeplan for Humaniora og samfunnsvitenskap

Definisjon av porteføljen

Fag/teknologi 

Porteføljen består av alle prosjekter finansiert av Forskningsrådet som er faglig merket humaniora (fagkode 000) og samfunnsvitenskap (fagkode 200). I tillegg omfatter den nasjonal innsats og den norske deltakelsen i Horisont 2020 innenfor humaniora og samfunnsvitenskap. Dette omtales som fagporteføljen for humaniora og samfunnsvitenskap. I 2019 bevilget Forskningsrådet totalt 1,9 mrd. kr til denne fagporteføljen: 317 mill. til humaniora og 1,56 mrd. til samfunnsvitenskap. Dette utgjorde henholdsvis 3 og 15 prosent av Forskningsrådets bevilgninger i 2019.  

Porteføljestyrets investeringsportefølje består av aktiviteter som porteføljestyret finansierer.  Den er gitt av prosjekter finansiert gjennom FRIPRO – banebrytende forskning innenfor humaniora og samfunnsvitenskap (FRIHUMSAM) og institusjonsforankrete strategiske prosjekter innenfor humaniora og samfunnsvitenskap (ISPHUM og ISPSAM). Porteføljestyrets investeringsportefølje var på 314 mill. kr i 2019, og det utgjør 17 prosent av fagporteføljen for humaniora og samfunnsvitenskap.

Investeringsporteføljen omfatter for tiden også deltakelse i det internasjonale partnerskapet HERA (Humanities in the European Research Area), som består av europeiske humaniorafinansierende forskningsråd, nordisk samarbeidsnemd for humaniora og samfunnsvitenskap (NOS-HS) og doktorgradsprogrammet ved Europauniversitetet i Firenze (EUI).

Tema 

Porteføljen er ikke tematisk avgrenset.

Anvendelsesområde

Porteføljen er heller ikke avgrenset med hensyn til anvendelsesområde. Resultater fra prosjektene kan i prinsippet anvendes i alle samfunnssektorer og bransjer. Grunnleggende forskning bidrar til å utvikle kunnskapsgrunnlag for å håndtere dagens og morgendagens utfordringer.

Forskning, utvikling og innovasjon (FoUoI)-verdikjede

Fagporteføljen innenfor humanistisk forskning finansiert av Forskningsrådet består i hovedsak av grunnleggende forskning. Innenfor samfunnsvitenskap er en stor andel av Forskningsrådets totale fagportefølje av anvendt karakter. Investeringsporteføljen i FRIHUMSAM består i all hovedsak av grunnleggende og langsiktig forskning.

Finansiering

Investeringsporteføljen (FRIHUMSAM og ISPHUMSAM) er finansiert over Kunnskapsdepartementets budsjettpost for langsiktig, grunnleggende forskning (post 52). For fagporteføljen se kap. 6 Budsjettformål.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. desember 2021, 07.58 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.