Porteføljeplan for Humaniora og samfunnsvitenskap

Budsjettformål

Investeringsporteføljen (FRIHUMSAM og ISPHUMSAM) er finansiert fra Kunnskapsdepartementet. Flere departementer bidrar til å finansiere den totale fagporteføljen innenfor samfunnsvitenskap. De største bidragsyterne etter Kunnskapsdepartementet er Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet. Den totale fagporteføljen innenfor humaniora er i hovedsak finansiert av Kunnskapsdepartementet, men har også bidrag fra bl.a. Klima- og miljødepartementet, Kulturdepartementet og Utenriksdepartementet.

Siden fagporteføljen i samfunnsvitenskap er ca. fem ganger større enn fagporteføljen for humaniora er samme forholdstall brukt i oversikten over de viktigste budsjettformålene: 25 mill. for samfunnsvitenskap og 5 mill. i humaniora.  

Oversikt over de viktigste budsjettformålene som bidrar til fagporteføljen i samfunnsvitenskap (Bidrag på over 25 mill. kr i 2019)

Handlingsrettede programmer:

FINNUT – forskning og innovasjon i utdanningssektoren
VAM – velferd, arbeid og migrasjon
NORGLOBAL – forskning om bærekraftig utvikling og fattigdomsreduksjon
DEMOS – demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning
MARINFORSK – marine ressurser og miljø
MILJØFORSK – miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Store programmer:

KLIMAFORSK – stort program klima
ENERGIX – stort program energi
HELSEVEL – gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Brukerstyrte innovasjonsprogrammer:

TRANSPORT
BIONÆR – bionæringer

Grunnforskningsprogrammer:

SAMKUL – samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger

Fri prosjektstøtte:

FRIHUMSAM

Andre frittstående prosjekter:

OFFPHD – Offentlig sektor phd

Senterordninger*:

FMETEKN – forskningssentre for miljøvennlig energi –teknologi
FMESAMFUNN – forskningssentre for miljøvennlig energi – samfunn
*SFF var under 25 mill.kr i 2019

Vitenskapelig utstyr, databaser, samlinger

FORINFRA – nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur

Oversikt over de viktigste budsjettformålene som bidrar til fagporteføljen i humaniora (Bidrag på over 5 mill. kr i 2019)

Fri prosjektstøtte:

FRIHUMSAM

Senterordninger:

SFF – sentre for fremragende forskning

Grunnforskningsprogrammer:

SAMKUL – samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger
P-SAMISK – program for samisk forskning

Strategisk institusjonsstøtte:

ISPHUM – institusjonsforankret strategisk prosjekt – humaniora

Handlingsrettede programmer:

MILJØFORSK – miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling
KULMEDIA – kultur- og mediesektoren

Vitenskapelig utstyr, databaser, samlinger

FORINFRA – nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur

Andre frittstående prosjekter:

OFFPHD – Offentlig sektor phd

Nasjonale stimuleringstiltak, møteplasser:

FORSKSKOLE – Forskerskoler

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. desember 2021, 07.03 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.