Porteføljeplan for Humaniora og samfunnsvitenskap

Tematiske prioriteringer

Samfunnsvitenskapelig og humanistisk forskning er nødvendig for å få en god og helhetlig tilnærming til komplekse samfunnsutfordringer. Det er derfor avgjørende at humanistiske og samfunnsvitenskapelige perspektiver og problemstillinger integreres i de strategiske områdene i Forskningsrådets strategi. Humanioras og samfunnsvitenskapenes bidrag bør også inngå som et eget punkt i alle tematiske porteføljeplaner. Porteføljestyret vil gi råd til de tematiske porteføljestyrene om hvordan dette bør gjøres.

Opptrapping av humaniora

Porteføljestyret har spesiell oppmerksomhet rundt Forskningsrådets opptrappingsplan for humaniora. Ifølge planen skal humanioras andel av Forskningsrådets bevilgninger øke fra 3 til 5 prosent fram til 2022. Økningen skal skje innenfor utfordringsdrevet humanistisk forskning, det vil si forskning som er rettet mot og utløses av spesifikke samfunnsutfordringer. Innenfor temaområdene som er prioritert i regjeringens humanioramelding er det satt følgende måltall for andelen av Forskningsrådets midler som skal gå til humanistisk forskning i 2022:

  • Klima, miljø og bærekraft: 5 %
  • De store teknologiskiftene: 5 %
  • Integrering, migrasjon og konflikt: 10 %
  • Øvrig relevante aktiviteter: 4 %

I tråd med humaniorameldingens intensjon om at Forskningsrådet skal mobilisere humanistiske fagmiljøer til utfordringsdrevet og handlingsrettet forskning og åpne opp for humanistiske forskningsperspektiver i bredden av sine satsinger, er det rimelig at også porteføljer som ikke omfattes av de tre spesifikke områdene i større grad integrerer humanistisk forskning. Dette gjelder porteføljer innenfor sentrale områder, som f.eks. helse, skole og hav.

Porteføljestyret vil overvåke om de årlige bevilgningene til humaniora oppfyller måltallene i planen og samarbeide med aktuelle porteføljestyrer slik at Forskningsrådet realiserer målene i planen.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. desember 2021, 07.57 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.