Porteføljeplan for Humaniora og samfunnsvitenskap

Prioriterte forskningsarter

For å sikre god dynamikk innenfor forskning og innovasjon er det viktig med en god balanse mellom grunnleggende forskning, anvendt forskning og innovasjon i totalporteføljen til Forskningsrådet. I Forskningsrådets merkesystem for prosjekter angis forskningsart med en prosentandel for henholdsvis Grunnforskning, Anvendt forskning, og Utviklingsarbeid. Grunnforskning defineres som eksperimentell eller teoretisk virksomhet som primært utføres for å skaffe til veie ny kunnskap om det underliggende grunnlag for fenomener og observerbare fakta – uten sikte på spesiell anvendelse eller bruk. Anvendt forskning defineres som virksomhet av original karakter som utføres for å skaffe til veie ny kunnskap, først og fremst rettet mot bestemte praktiske mål eller anvendelser. Utviklingsarbeid defineres som systematisk virksomhet som anvender eksisterende kunnskap fra forskning og praktisk erfaring, og som er rettet mot å framstille nye eller vesentlig forbedrede materialer, produkter eller innretninger, eller å innføre nye eller vesentlig forbedrede prosesser, systemer og tjenester.

For mange fagområder er det ikke tydelige skiller mellom grunnleggende og anvendt forskning, For å ha kunnskap om fagområdene og porteføljenes profil på aggregert nivå er det likevel viktig å ha oversikt over fordelingen mellom grunnleggende og anvendt orientert forskning. Det er også viktig for å ha oversikt over profilen til de ulike virkemidlene til Forskningsrådet.

Forskningsrådet bidrar til grunnleggende forskning både innenfor satsinger der samfunnsmessig relevans er prioritert og i satsinger som FRIPRO hvor vitenskapelig kvalitet er det avgjørende kriterium. I sin investeringsportefølje har porteføljestyret et spesielt ansvar for å støtte grunnleggende forskning av sistnevnte art innenfor humaniora og samfunnsvitenskap.

For å sikre langsiktig kunnskapsutvikling må en betydelig andel av Forskningsrådets bevilgninger gå til grunnleggende forskning. I 2019 var fordelingen i totalporteføljen til Forskningsrådet 45 prosent grunnforskning, 48 prosent anvendt forskning og 7 prosent utviklingsarbeid. Porteføljestyret mener Forskningsrådet bør sette seg som mål at andelen som går til grunnleggende forskning bør økes til 50 prosent.   

Fagporteføljen for humaniora er dominert av grunnleggende forskning. Ifølge opptrappingsplanen for humanistisk forskning skal veksten i Forskningsrådets bevilgninger til humaniora skje innenfor utfordringsdrevet forskning. Slik forskning kan være både grunnleggende og anvendt.

Fagporteføljen for samfunnsvitenskap er dominert av anvendt forskning. Som påpekt i SAMEVAL er det viktig å sikre teoriutviklingen innenfor samfunnsvitenskap. Det kan ses som et argument for at det er behov for å fremme mer grunnleggende forskning innenfor fagporteføljen for samfunnsvitenskap.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. desember 2021, 07.19 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.