Porteføljeplan for Humaniora og samfunnsvitenskap

Faglige og teknologiske prioriteringer

Grensesprengende forskning

Forskningsrådet har to målrettete budsjettformål for grensesprengende forskning: FRIPRO og Sentre for fremragende forskning (SFF). Formålet med investeringene er å fremme forskning som kan flytte forskningsfronten og bidra med vesentlig nyskaping innenfor sitt fagfelt.

Porteføljestyret har investeringsansvar for FRIPRO – banebrytende forskning innenfor humaniora og samfunnsvitenskap. Målet med FRIPRO er å fremme dristig og nyskapende forskning som hevder seg i et internasjonalt toppsjikt. FRIPRO skal muliggjøre en karriere for unge forskertalenter og bidra til økt mobilitet for forskere tidlig i deres karriere. Det er et mål å fortsette arbeidet med å utvikle og styrke FRIPRO som virkemiddel for å fremme grensesprengende forskning og derigjennom mobilisere og kvalifisere de beste forskerne for deltakelse i ERC i Horisont Europa.

Porteføljestyret vil gi råd om ulike virkemidler og strategiske satsinger som kan bidra til å flytte forskningsfronten. Dette kan være nye fellesløft, i samarbeid med UH- og instituttsektoren, som bidrar til å realisere forskningspolitiske prioriteringer. Det kan også være å utvikle insentiver og eksperimentelle virkemidler som er egnet til å fremme grensesprengende forskning.

Grensesprengende forskning er et hovedmål i Forskningsrådets strategi og er dermed en ambisjon også for de øvrige deler av porteføljen. Porteføljestyret mener Forskningsrådet bør sette et måltall for andelen grensesprengende forskning i sin totalportefølje som ligger høyere enn dagens nivå. En forutsetning for å sette et måltall er å etablere mekanismer som kan identifisere andelen av prosjekter som har potensiale for å kunne være grensesprengende.  

Fagevalueringer

En del av Forskningsrådets oppdrag er å sørge for evaluering av kvaliteten i norsk forskning. Forskningsrådet ferdigstilte brede fagevalueringer av humanistisk forskning (HUMEVAL) i 2017 og samfunnsvitenskapelig forskning (SAMEVAL) i 2018. Det er satt i gang tiltak for å følge opp HUMEVAL og SAMEVAL, og evalueringene ligger til grunn for de langsiktige tiltakene for å styrke fagområdene i denne planen.

I 2020 starter arbeidet med en evaluering av rettsvitenskapelig forskning (JUREVAL). Det er behov for å styrke Forskningsrådets innsats rettet mot rettsvitenskap, og evalueringen vil gi et godt kunnskapsgrunnlag for dette arbeidet. Porteføljestyret vil vurdere oppfølgingstiltak når JUREVAL er ferdig.

Porteføljestyret vil bidra til å utvikle fagevalueringer innenfor humaniora og samfunnsvitenskap.

Forskningsinfrastruktur

Oppdaterte infrastrukturer som understøtter forskning som både er relevant og av høy vitenskapelig kvalitet, er en forutsetning for å være i den internasjonale forskningsfronten. Forskningsprosesser innenfor alle fagområder blir i raskt tempo digitalisert og endrer arbeidsmåter og metoder i tradisjonelle disipliner. Ny teknologi og digitalisering gir store muligheter for å utvikle fagområdene.

For å realisere dette potensialet er det nødvendig å styrke digital infrastruktur og kompetanse til å drive og utnytte infrastrukturen i humaniora og samfunnsvitenskap. Det er også behov for å utvikle metoder og styrke metodisk kompetanse innenfor digital humaniora og samfunnsvitenskap. Porteføljestyret vil gi råd om hvordan Forskningsrådet kan bidra i dette arbeidet.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. desember 2021, 07.26 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.