Porteføljeplan for Humaniora og samfunnsvitenskap

Andre prioriteringer

Attraktive karriereveier

En karriere i akademia må være attraktiv for de beste forskerne. For å få til gode karriereveier må det være mulig å oppnå finansiering på forskjellige stadier i karriereløpet. Bare slik kan kvaliteten i forskningen opprettholdes og videreutvikles. Forskningsrådets virkemidler skal stimulere institusjonenes arbeid med rekruttering samt med karriereutvikling som fremmer kjønnsbalanse og mangfold i forskningssystemet.

Forskningskapasitet innenfor humaniora og samfunnsvitenskap må sikres gjennom investeringer som rettes inn både mot unge og etablerte forskere. Forskningsrådet skal videreutvikle sin satsing på FRIPRO som et virkemiddel for forskere i forskjellige stadier av karriereløpet. Forskningsrådet skal videreføre satsinger for unge forskere og bidra til å styrke forskerutdanningen gjennom nasjonalt samarbeid. Porteføljestyret vil vurdere om det skal settes måltall for andel unge forskertalenter i investeringsporteføljen.

Åpen forskning

Digitaliseringen og ny teknologi skaper nye muligheter for å produsere og dele forskning effektivt og til å la samfunnet ta del i forskningsprosesser. Åpenhet kan gjøre forskningen enklere å etterprøve og gjøre det mulig å koble store datamengder og utvikle nye metoder på tvers av fag. Slik kan åpen forskning bidra til å heve forskningens kvalitet og å flytte forskningsfronten. Forskningsrådet er en pådriver for åpen forskning ut fra prinsippet om at forskning og forskningsprosesser skal være «så åpne som mulig, så lukkede som nødvendig». Forskningsrådets policy for åpen forskning fra 2020 beskriver tiltak innenfor en rekke områder som Forskningsrådet selv eller i samarbeid med andre skal gjøre for å oppnå dette.

Innenfor humaniora og samfunnsvitenskap reiser åpen forskning flere dilemmaer knyttet til bl.a. håndtering av kvalitative data, lisensiering av publikasjoner og brukermedvirkning. Porteføljestyret vil gi råd om hvordan man kan håndtere disse dilemmaene for å tilrettelegge for åpen forskning innenfor humaniora og samfunnsvitenskap på en best mulig måte.

Internasjonalt samarbeid

Godt internasjonalt samarbeid er en forutsetning for utvikling av forskning og et velfungerende forskningssystem. Gjennom sine virkemidler vil Forskningsrådet stimulere til høy deltakelse i internasjonalt forskningssamarbeid. Når man skal se på utviklingen av dette samarbeidet bør man ikke bare se på omfanget av internasjonalt samarbeid, men også på kvaliteten til internasjonale samarbeidspartnere. For å legge til rette for at nasjonale og internasjonale finansieringskilder samspiller godt innenfor humaniora og samfunnsvitenskap, inngår det internasjonale arbeidet som en integrert del porteføljestyrets virksomhet.

Porteføljestyret vil vurdere om det skal settes et måltall for andel av investeringsporteføljen som skal gå til internasjonalisering.