Porteføljeplan for Humaniora og samfunnsvitenskap

Overordnede mål og prioriteringer

I regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2019-2028 er det et overordnet mål å utvikle fagområder av fremragende kvalitet. For å nå dette målet understreker regjeringen behovet for å satse på unge forskertalenter. Den regjeringsoppnevnte områdegjennomgangen av Forskningsrådet fra 2017 anbefaler at virkemidler som særlig støtter opp om høy vitenskapelig kvalitet, bør tas mer i bruk, også innenfor tematiske programmer. Den understreker behovet for å legge til rette for langsiktig og stabil finansiering som kan bidra til å utvikle flere fremragende og verdensledende fagmiljøer. Regjeringens plattform fra Granavolden fra 2019 framhever at mest mulig av forskningen i Norge skal finansieres gjennom frie bevilgninger og gjennom åpne nasjonale forskningsprogrammer. Ett av målene er å styrke Forskningsrådets åpne programmer som legger avgjørende vekt på vitenskapelig kvalitet, som Fri prosjektstøtte og Sentre for fremragende forskning.

Forskningsrådets reviderte strategi fra 2020 er Forskningsrådets operasjonalisering av regjeringens langtidsplan. Her er det tilsvarende målet om fremragende kvalitet formulert som grensesprengende forskning og radikal innovasjon. Begrepet grensesprengende forskning vil bli brukt i denne planen.

Regjeringens langtidsplan angir hovedretningen for prioriterte forskningsområder. For porteføljestyret er det viktig å merke seg at i den reviderte langtidsplanen fra 2018 ble «Samfunnssikkerhet og samhørighet i en globalisert verden» satt opp som nytt prioritert område. Den reviderte langtidsplanen understreker også tydeligere behovet for humanistisk og samfunnsvitenskapelig forskning innenfor alle de prioriterte områdene enn den opprinnelige planen fra 2014.

Regjeringens stortingsmelding om humaniora fra 2017 understreker at humaniora er en underutnyttet ressurs i forskning rettet mot samfunnsutfordringer. På denne bakgrunn har Forskningsrådet vedtatt en opptrappingsplan for humaniora der målet er å øke humanioras andel av Forskningsrådets bevilgninger fra 3 til 5 prosent fram til 2022.

De viktigste overordnede mål for styring av porteføljen er:

Fra Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning

  • Utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitet

Fra Mål og resultatstyringssystemet for Forskningsrådet (MRS)

  • Mål 1: Økt vitenskapelig kvalitet
  • Mål 4: Velfungerende forskningssystem

Fra Forskningsrådets reviderte strategi

  • Grensesprengende forskning og radikal innovasjon
  • Velfungerende forsknings- og innovasjonssystem

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. desember 2021, 08.33 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.