Porteføljeanalysen for Humaniora og samfunnsvitenskap

Trender i samfunnet, næringsliv og fagutvikling som påvirker investeringsvalg

I regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2019-2028 er det et overordnet mål å utvikle fagområder av fremragende kvalitet. Den regjeringsoppnevnte områdegjennomgangen av Forskningsrådet fra 2017 anbefaler at virkemidler som særlig støtter opp om høy vitenskapelig kvalitet bør tas mer i bruk, også innenfor tematiske programmer. Den understreker behovet for å legge til rette for langsiktig og stabil finansiering som kan bidra til å utvikle flere fremragende og verdensledende fagmiljøer. Regjeringens plattform fra Granavolden fra 2019 framhever at mest mulig av forskningen i Norge skal finansieres gjennom frie bevilgninger og gjennom åpne nasjonale forskningsprogrammer. Ett av målene er å styrke Forskningsrådets åpne programmer som legger avgjørende vekt på kvalitet, som Fri prosjektstøtte og Sentre for fremragende forskning.

Regjeringens langtidsplan angir hovedretningen for prioriterte forskningsområder. I den reviderte langtidsplanen fra 2018 ble Samfunnssikkerhet og samhørighet i en globalisert verden trukket fram som nytt prioritert område. Den reviderte langtidsplanen understreker tydeligere behovet for humanistisk og samfunnsvitenskapelig forskning innenfor alle de prioriterte områdene enn den opprinnelige planen fra 2014. Forskningsrådets reviderte strategi fra 2020 er Forskningsrådets operasjonalisering av regjeringens langtidsplan.

Regjeringens stortingsmelding om humaniora fra 2017 understreker at humaniora er en underutnyttet ressurs i utfordringsdrevet forskning. På denne bakgrunn har Forskningsrådet vedtatt en opptrappingsplan for humaniora med måltall for vekst til de prioriterte områdene i meldingen.