Porteføljeanalysen for Humaniora og samfunnsvitenskap

Avgrensing av porteføljen

Under er det gitt en kort beskrivelse av hvordan porteføljen er definert innenfor hver av de fire porteføljedimensjonene.

Fag/teknologi

Porteføljen omfatter alle prosjekter som er faglig merket som humaniora (fagkode 000) og samfunnsvitenskap (fagkode 200) i Forskningsrådet. Dette omtales som fagporteføljen for humaniora og samfunnsvitenskap. Totalt er det bevilget 1,9 mrd. kr i Forskningsrådet til denne fagporteføljen i 2019, 317 mill. til humaniora og 1,56 mrd. til samfunnsvitenskap. Dette utgjør henholdsvis 3 og 15 prosent av Forskningsrådets bevilgninger i 2019.

I tillegg ses porteføljen i sammenheng med øvrig nasjonal innsats og den norske deltakelsen i Horisont 2020 innenfor humaniora og samfunnsvitenskap. I 2019 er det foreløpig undertegnet kontrakter mellom Horisont 2020 og norske institusjoner for 27 mill. euro, innenfor fagporteføljen for humaniora og samfunnsvitenskap. Dette tilsvarer 12 prosent av totalbeløpet i de signerte kontraktene dette året.

Porteføljestyrets investeringsportefølje består av aktiviteter som porteføljestyret har investeringsansvar for. Denne er gitt av prosjekter finansiert gjennom FRIPRO innenfor humaniora og samfunnsvitenskap (FRIHUMSAM) og institusjonsforankrete strategiske prosjekter innenfor humaniora og samfunnsvitenskap (ISPHUM og ISPSAM). Porteføljestyrets investeringsportefølje utgjorde 314 mill. kr i 2019.

Tema

Porteføljen er ikke tematisk avgrenset. Den omfatter i prinsippet alle tema innenfor den faglige avgrensingen over. Mange av prosjektene har relevans for samfunnsutfordringer og tematiske satsinger.

Anvendelsesområde

Fagporteføljen er ikke avgrenset i anvendelsesområder. Resultater fra prosjektene kan i prinsippet anvendes i alle samfunnssektorer og bransjer. Investeringsporteføljen går i all hovedsak til grunnleggende forskning som bidrar til å utvikle kunnskapsgrunnlag for å håndtere dagens og morgendagens utfordringer.

FoUoI-verdikjede

Fagporteføljen innenfor humanistisk forskning finansiert av Forskningsrådet er i hovedsak grunnleggende forskning. Innenfor samfunnsvitenskap er en stor andel av Forskningsrådets totale fagportefølje av anvendt karakter. Investeringsporteføljen i FRIHUMSAM er i all hovedsak grunnleggende og langsiktig forskning.