Porteføljeplan for Helse

Prioriterte forskningsarter (FoUI-verdikjede)

Helseporteføljen omfatter hele verdikjeden fra grunnforskning til tidligfase kommersialisering. Overordnede mål og prioriteringer forutsetter innsats på alle trinn i kjeden og i samspillet mellom dem. Spesielt for helseporteføljen er at HRCS-systemet kan brukes til å spesifisere den brede kategorien anvendt forskning. Delkapitlet utdyper dette og beskriver verdikjeden fra grunnleggende helseforskning til helsenæringens innovasjonsløp.

Health Research Classification System (HRCS) klassifiserer forskning på to måter, som helsekategori (health category) og som forskningsaktivitet eller type forskning (research activity). Forskningsaktivitet har åtte kategorier hvorav de to første er forskning av grunnleggende art og de seks neste er ulike former for anvendt forskning (se boks). Det er behov for innsats innenfor alle disse åtte typene forskning. Hva som er den beste fordelingen mellom dem for å nå porteføljeplanens mål, vil variere med behovene over tid. Men særlig iøynefallende i den totale helseporteføljen er det at forskning om forebygging gjennomgående er en av de minste kategoriene.

HRCS forskningsaktivitet (type forskning)

HRCS gir mulighet til å studere hvordan profilene til de ulike delporteføljene i den samlede helseporteføljen overlapper og utfyller hverandre. Forskningsrådets HRCS-profil kan videre sammenliknes med andre forskningsfinansierende organisasjoners profil med tanke på komplementaritet. Det kan også for visse formål være interessant å sammenholde innsatsen på de ulike helsekategoriene i HRCS-systemet med fordelingen av sykdomsbyrde i befolkningen.

Forskerdrevet grunnleggende helseforskning er en viktig og nødvendig del av den nasjonale kunnskapsberedskapen vi må ha for å møte framtidens helseutfordringer. Ny viten oppstår ofte på uventede måter og på områder det er umulig å forutsi. Grunnleggende helseforskning av høy internasjonal standard er følgelig også et viktig fundament for næringsrettet forskning og innovasjon. 

Den næringsrettede prosjektporteføljen omfatter innsats for og i bedrifter. I tillegg til grunnleggende forskningsinnsats på områder av betydning for næringslivet, dreier det seg om samarbeidsprosjekter mellom forskningsinstitusjoner og bedrifter, og om risikoavlastning for nyskaping eller innovasjon i forskningsinstitusjoner og bedrifter. Det sistnevnte skjer gjennom industriell forskning eller eksperimentell utvikling, aktiviteter som er underlagt statsstøtteregelverket og faller inn under kategorien utviklingsarbeid i OECD-typologien. Utviklingsarbeid kan også spesifiseres i aktiviteter som verifisering og pilotering og demonstrasjon. Verifisering (eller validering) handler om å teste ut om en foreslått løsning (produkt eller tjeneste) fungerer etter hensikten under de forholdene den er tiltenkt. Pilotering- og demonstrasjonsprosjekt er utvikling av en ny (state-of-the-art) fungerende løsning (produkt, tjeneste, prosess) for testing i full (demonstrasjon) eller mindre (pilot) skala før den eventuelt settes i produksjon eller lanseres som tjeneste.

Kommersialisering bidrar til økt kommersiell anvendelse og verdiskaping basert på forsknings-resultater fra offentlig finansierte forskning. Innovasjonsløpene innenfor helsenæringen er strengt regulerte og som regel lengre enn for andre næringer. Ofte er det behov for mye anvendt forskning for å optimalisere, verifisere og avklare anvendelsesområder for lovende forskningsresultater. Denne typen tidligfase kommersialisering i kan skje i forskningsorganisasjonene, men det er stort behov for også å samarbeide med helsetjenesten f.eks. gjennom kliniske utprøvninger.

På tilsvarende måte som forskningsprosjekter med høy grad av tverrfaglighet vil være godt egnet til å møte helse- og samfunnsutfordringer, vil store prosjekter som spenner over flere typer forskning – utført i samspill mellom forskere, brukere og næringsliv – også være det.

De ulike porteføljestyrene som bidrar til den samlede helseporteføljen, forvalter virkemidler som fremmer forskjellige deler av FoUI-verdikjeden. Fordelingen av HRCS-dimensjonen forsknings-aktivitet (forskningsart) i den totale helseporteføljen, gir porteføljestyret for Helse mulighet til å bidra og løfte de forskningsaktivitetene som i liten eller mindre grad ivaretas av andre styrer. Betydningen av å forebygge sykdom og funksjonsnedsettelse i alle aldre – for folkehelsen og for velferdssystemets bærekraft – tilsier at dette er en type anvendt forskning som må prioriteres.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 20. mai 2022, 08.47 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.