Porteføljeplan for Helse

Prioriteringer i EUs rammeprogram

Landene i Europa står overfor det samme utfordrings- og trusselbildet knyttet til demografiske endringer, sykdomsbyrde, miljø og helse og press på helsetjenesten. Det betyr at satsingsområder i Horisont Europa[13], i stor grad sammenfaller med våre nasjonale prioriteringer. Kapitlet beskriver kort de helserelevante satsingsområdene.

Horisont Europa, som er EUs 9. rammeprogram for forskning og innovasjon (2021–2027), har tre hovedsøyler:
I) Fremragende vitenskap
II) Globale utfordringer og konkurransedyktig næringsliv
III) Åpen innovasjon

I den første søylen videreføres forskerinitiert forskning i Det europeiske forskningsrådet (ERC), mobilitetsordninger under Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) og satsing på forskningsinfrastruktur.

Temaet Helse dekkes spesielt som et eget program (Cluster 1, Health) under den andre søylen, Globale utfordringer og konkurransedyktig næringsliv. Overgangen fra Horisont2020 til Horisont Europa (HE) innebærer ingen stor endring for helseforskningen. I tillegg til eget program vil det også være helsetemaer på tvers av hele rammeprogrammet. Målene for helseprogrammet er å fremme og beskytte human helse og livskvalitet, forebygge sykdom, redusere sykdomsbyrde og funksjons-hemming, støtte bærekraftige og innovative helsesystemer for å få en rettferdig helsetjeneste for alle. I tillegg er det et mål å støtte innovativ, bærekraftig og globalt konkurransedyktig europeisk helseindustri. Helseprogrammet vil i startfasen omfatte forskning under de brede temaene:

 • Staying healthy in a rapidly changing society
 • Living and working in a health-promoting environment
 • Tackling diseases and reducing disease burden
 • Ensuring access to innovative, sustainable and high-quality health care
 • Unlocking the full potential of new tools, technologies and digital solutions for a healthy society
 • Maintaining an innovative, sustainable and globally competitive health industry

Samfunnsoppdrag eller mission-orientert forskning og innovasjon er nytt i Horisont Europa. Dette skal være ambisiøse forsknings- og innovasjonsoppdrag for å møte innbyggernes og samfunnets utfordringer. Mission Cancer er et oppdrag innenfor helsefeltet, og det forventes bred involvering av forskning, politikk og sivilsamfunn. Kreftoppdraget skal føre til forbedret forebygging og behandling av kreftsykdom, kreftkontroll og omsorg for kreftpasienter og –overlevere i Europa. Det vil også bli samarbeid på tvers av samfunnsoppdragene, for eksempel med Soil Health and Food og Climate-Neutral and Smart Cities.

Europeiske partnerskap er initiativer hvor EU, sammen med private og/eller offentlige partnere forplikter seg til å støtte opp om utvikling og implementering av forsknings- og innovasjons-aktiviteter. Partnerne kan være industri, universiteter, forskningsorganisasjoner, stiftelser og frivillige organisasjoner, men også land representert ved forsknings- og innovasjonsfinansierende offentlige organisasjoner. Partnerskapsvirkemiddelet videreføres fra Horisont2020, men antallet partnerskap reduseres og rammeverket for partnerskap endres. For helse er følgende partnerskap planlagt, flere av dem er fortsettelse og utvidelse av eksisterende partnerskap:

 1. EU-Africa Global Health Partnership
 2. Innovative Health Initiative
 3. European partnership for chemicals risk assessment
 4. ERA for Health
 5. Large-scale innovation and transformation of health systems (nytt)
 6. Personalised Medicine
 7. Rare Diseases
 8. One Health/AMR (i samarbeid med Cluster 6 Food, bioeconomy, natural resources, agriculture and environment) (nytt)

Helse og velvære for befolkningen er et sentralt mål for EU. Ambisjonen er å kunne tilby bærekraftige og helsefremmende helsesystemer, å forebygge sykdom og gi omsorg og behandling av god kvalitet til alle innbyggere.

Deltakelse i EUs rammeprogram gir norske forskere tilgang på kunnskap og nettverk, øker forskningskvaliteten og bidrar til å møte felles helseutfordringer. Norsk deltakelse i EU-finansierte helseprosjekter har økt klart de siste årene og bidratt til at regjeringens mål for Horisont 2020 på 2 prosent returandel er nådd. Forskningsrådet spiller en viktig rolle i mobilisering, bl.a. i form av kurs, rådgivning og pengestøtte i søknadsarbeidet, men institusjonenes egen stimulering og tilrettelegging for økt deltakelse er helt nødvendig. Norsk helseforskning og -innovasjon har fortsatt mye å hente ved å søke og delta mer i EU-prosjekter. Det er et mål å oppnå samme resultater som helseforskningsmiljøene i de andre nordiske landene.

Referanser

13 Orientations towards the first Strategic Plan for Horizon Europe

Meldinger ved utskriftstidspunkt 20. mai 2022, 09.24 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.