Porteføljeplan for Helse

Faglige og teknologiske prioriteringer

Fag, teknologier og temaer i helseforskningen henger tett sammen og glir på mange måter over i hverandre. Overordnede mål og prioriteringer settes normalt for sammensatte utfordringer, i mindre grad for enkeltfag. Kapitlet peker likevel på noen fag og teknologier som har stort potensial og er viktige i forskning for å møte helseutfordringer.

Helseporteføljen domineres av fagområdet medisin og helsefag, som spenner fra biomedisinske basalfag via en rekke kliniske disipliner til bredere helsefag. I økende omfang bidrar også andre fagområder til kunnskap om human helse. Det gjelder særlig naturvitenskapelige og teknologiske fag innenfor årsaksforskning, translasjonsforskning og klinisk forskning, mens samfunnsvitenskapelige fag bidrar betydelig i forskning om forebygging og helsetjenester.

Informasjon- og kommunikasjonsteknologi (IKT), bioteknologi og nanoteknologi er teknologifag og teknologiområder i rask utvikling. De har hver for seg – og særlig i samspill – stort potensial for banebrytende forskning og innovasjoner og omtales ofte som muliggjørende teknologier.

Digitalisering handler om å gjøre store mengder data og informasjon bredt tilgjengelig og mulig å bruke på nye måter. Det handler også om å anvende digital teknologi som effektiviserer prosesser i arbeids- og hverdagsliv. Kunstig intelligens (KI), stordata, autonomi, sensorikk m.m. som bygger på informatikk, matematikk og IKT, gir kombinert med gen- og bioteknologi, store muligheter innenfor persontilpasset forebygging, diagnostikk og behandling. Kunstig intelligens har mange bruksområder i tillegg til persontilpasning av forebygging og behandling, som bildetolkning og diagnosehjelp, utnyttelse av register- og biobankdata, identifisering av akutte hendelser, varsling av uheldig utvikling i helsetilstand, etterlevelse av medisinering og optimalisering av ressursbruk. Bioteknologi, bioinformatikk og digitale teknologier står sentralt i utvikling og bruk av genetisk informasjon i forebygging, diagnostikk og behandling, bl.a. avansert celle- og immunterapi. Nanoteknologi brukes i sensorer for måling av svært lave molekylkonsentrasjoner i celler og vev, i utvikling av legemidler og medisinsk teknologi og til presis levering av medisiner til målceller.

Informasjon- og kommunikasjonsteknologi (IKT) er et kjernefag i velferdsteknologi, et bredt felt som i tillegg til IKT-applikasjoner og -løsninger bl.a. omfatter sporingsteknologi og smarthusløsninger. Velferdsteknologier har stort potensial for å øke kvalitet og effektivitet i kommunale helse- og omsorgstjenester, og for å gi større selvstendighet og mulighet for egenomsorg for den enkelte.

Fag som brukes i digitalisering og de muliggjørende teknologiene, står i en særstilling i utvikling av framtidens helse- og omsorgstjeneste. Utnyttelse av dette potensialet stiller oss også overfor etiske utfordringer og dilemmaer, som krever ansvarlig forskning og innovasjon (RRI) og integrering av samfunnsfaglig, juridisk og humanistisk fag. De muliggjørende teknologiene vil anvendes i kombinasjon med mange andre fag som også må løftes i møtet med dagens kjente utfordringer; den økende andelen eldre i samfunnet, ulikhetene i helse og nødvendigheten av å styrke det brede folkehelsearbeidet. I tillegg til livsvitenskap, medisin og helsefag trengs større tilfang av både samfunnsvitenskapelige og humanistiske fag og perspektiver. I en globalisert verden med store miljø- og klimaendringer, økende antibiotikaresistens, smittefare og -spredning, må en rekke fag og disipliner som trengs for å bekjempe epidemier og pandemier, styrkes.

I møtet med de sammensatte samfunnsutfordringene er det likevel en annen type "faglig prioritering" som må få enda større oppmerksomhet; tverrfaglig forskning. Både god anvendt forskning på praktiske problemstillinger og banebrytende forskning med potensial for store gjennom-brudd, foregår ofte i skjæringsfeltet mellom ulike fag og disipliner. Mye tyder på at det i Norge er behov for mer tverrfaglig grensprengende forskning og radikal innovasjon, selv om dette har høy risiko for ikke å lykkes. Egne virkemidler for særlig dristig forskning og innovasjon kan være veien å gå.

Policy brief – RCN Scientific Advisory Board

Innenfor porteføljedimensjonen fag og teknologier vil porteføljestyre for Helse særlig samarbeide med porteføljestyret for Muliggjørende teknologier for å fremme anvendelsen av IKT, bioteknologi og nano-teknologi i helseforskning- og innovasjon, og med porteføljestyret for Livsvitenskap for å fremme grunnleggende fag og disipliner som er viktig for forståelsen av menneskets fysiske og psykiske helse.

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 26. mai 2022, 22.54 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.