Porteføljeplan for Helse

Overordnede mål og prioriteringer

Kapittelet beskriver overordnede mål og prioriteringer for helseforskning og -innovasjon strukturert etter de fire porteføljedimensjonene. Dimensjonene omtales hver for seg. I praksis er fag, teknologier, forskningstemaer, forskningsart og anvendelsesområder nært knyttet sammen, og i daglig tale brukes begrepene til dels om hverandre. For eksempel kan de muliggjørende teknologiene (som også er fag i fagkodesystemet) anvendes i innovasjon og forskning på en rekke problemstillinger som frembringer kunnskap for å møte samfunnsutfordringer. Hensikten med dette kapittelet er i hovedtrekk å beskrive utfordringer og muligheter som ligger til grunn for de overordnede prioriteringene for helseforskning og -innovasjon, slik de framstår i sentrale nasjonale strategier.

Regjeringens mål for Forskningsrådet

Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning (LTP)[2] er regjeringens viktigste forskningspolitiske verktøy. Planen er langsiktig med tiårige mål og prioriteringer (2019–2028), i tillegg har den mer konkrete mål for innsatsen i fireårsperioden (2019–2022). Langtidsplanen og regjeringens styringsmål for Forskningsrådet (MRS) utgjør det overordnede målbildet for Forskningsrådets strategi (2020–2024).

I Forskningsrådets strategi[3] er langtidsplanens hovedmål "Møte store samfunnsutfordringer" ført videre i en tydeligere retning, Bærekraftig utvikling. Langtidsplanens hovedmål "Utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitet" er i strategien gitt mer endringspreg og samtidig utvidet, Grensesprengende forskning og radikal innovasjon. Behovet for å styrke konkurransekraft og innovasjonsevne både i næringslivet og i offentlig sektor, er tydeliggjort ved at offentlig sektor er løftet opp i hovedmålet Omstilling i næringsliv og offentlig sektor.

Fremstilling av Forskningsrådets overordnende langtidsmål

En nødvendig forutsetning for å realisere ambisjonene i strategien er å ha et Velfungerende forsknings- og innovasjonssystem. Sist men ikke minst viktig for helseporteføljen er at Helse og velferd er tydelig definert som et av fem prioriterte strategiske områder i strategien.

Helseporteføljen skal understøtte og bidra til å realisere hovedmålene i Forskningsrådets strategi og det strategiske området Helse og velferd. Porteføljen vil også bidra til deler av de strategiske områdene Teknologi og digitalisering og Samhørighet og globalisering.

Målet med strategien har vært å skape en målrettet og helhetlig nasjonal innsats for det 21. århundre i verdikjeden fra forskning til innovasjon og kommersialisering. Dette er viktig for å fremme kunnskapsbasert helse- og omsorgstjeneste som kjennetegnes av høy kvalitet og pasientsikkerhet og bidra til den internasjonale kunnskaps-utviklingen innenfor helse- og omsorgsfeltet.

HelseOmsorg21

Forskningsrådet skal også følge opp den nasjonale forsknings- og innovasjonsstrategien for helse og omsorg, HelseOmsorg21[4]. En sentral leveranse i HO21-arbeidet er sluttrapporten til Kommunenes strategiske forskningsorgan (KSF)[5] om struktur og finansieringsmodell for forskning om kommunale helse- og omsorgstjenester. HelseOmsorg21-monitor[6] er et viktig statistikkverktøy og vil kunne være nyttig for porteføljestyringen. Helsenæringsmeldingen[7] fra 2019 samt en rekke gjeldende og framtidige helsepolitiske meldinger og nasjonale strategier under Helse- og omsorgs-departementets sektoransvar, er relevante for Forskningsrådets innsats innenfor helse. Denne første porteføljeplanen viderefører også hovedmål og prioriteringer i de tre programplanene for Forskningsrådets målrettede helseforskning Bedre helse og livskvalitet 2017 (BEDREHELSE)[8], God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering 2017 (BEHANDLING)[9] og Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester 2015 (HELSEVEL)[10]. Andre sentrale dokumenter er listet i vedlegg 1.

Referanser 

2 Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2019–2028, Meld. St. 4 (2018–2019)
3 Strategi for Norges forskningsråd 2020–2024
4 HO21 – Et kunnskapssystem for bedre folkehelse. Nasjonal forsknings- og innovasjonsstrategi for helse og omsorg (2014)
5 Kommunenes strategiske forskningsorgan (KSF), Sluttrapport 2019 .pdf til HelseOmsorg21-rådet
6 HelseOmsorg21-monitor
7 Helsenæringsmeldingen – Sammen om verdiskaping, Meld. St. 18 (2018–2019)
8 BEDREHELSE
9 BEHANDLING

10

HELSEVEL

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 20. mai 2022, 09.00 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.