Porteføljeplan for Helse

Litteratur og dokumenter

 • Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2019–2028, Meld. St. 4 (2018–2019)
 • HelseOmsorg21 – Et kunnskapssystem for bedre folkehelse. Nasjonal forsknings- og innovasjonsstrategi for helse og omsorg (2014)
 • Regjeringa sin handlingsplan for oppfølging av HelseOmsorg21-strategien (2015–2018)
 • Helsenæringsmeldingen – Sammen om verdiskaping, Meld. St. 18 (2018–2019)
 • Leve hele livet – En kvalitetsreform for eldre, Meld. St. 15 (2017–2018)
 • Folkehelsemeldinga – Gode liv i et trygt samfunn, Meld. St. 19 (2018–2019)
 • Nasjonal strategi for persontilpasset medisin i helsetjenesten (2017–2021)
 • Mestre hele livet – Regjeringens strategi for god psykisk helse (2017–2022)
 • Nasjonal hjernehelsestrategi (2018–2024)
 • Nasjonal handlingsplan for bedre kosthold (2017–2021)
 • Nasjonal strategi mot Antibiotikaresistens 2015–2020
 • A vision of a Nordic secure digital infrastructure for health data: The Nordic Commons. NordForsk 2019
 • Research and innovation in health and care in Norway: Case study – Innovation Policy Review of Norway. OECD December 2017
 • Likestilling i praksis – Like muligheter for kvinner og menn, Meld. St. 7 (2015–2016) (kap. 5)
 • Sluttrapport til HO21-rådet fra Kommunenes strategiske forskningsorgan (KSF)
 • Nasjonal e-helsestrategi og handlingsplan 2017-2022
 • Menon: Helsenæringens verdi 2019, rapport 24/2019
 • Menon: Helsedata – store verdier på spill, rapport 69/2018
 • Legemiddelmeldingen – Riktig bruk – bedre helse Meld. St. 28 (2014–2015)
 • Leve med kreft – Nasjonal kreftstrategi (2018-2020)
 • Nasjonal strategi for tilgjengeliggjøring og deling av forskningsdata
 • A European One Health Action plan against Antimicrobial Resistance, European Commissio2017
 • Health at a Glance: Europe 2018
 • State of the health in EU
 • Mission letter to new EU-comissioner for Health and Food safety
 • Orientations towards the first Strategic Plan for Horizon Europe
 • Norway’s participation in the EU framework programmes for research and innovation. An impact assessment of participation in FP7 and H2020. Samfunnsøkonomisk analyse AS Report 06-2020
 • Rapport fra forprosjektet til kvinnehelseportalen.no Hva vet vi om kvinners helse?

Meldinger ved utskriftstidspunkt 26. mai 2022, 23.22 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.