Porteføljeplan for Helse

Litteratur og dokumenter

 • Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2019–2028, Meld. St. 4 (2018–2019)
 • HelseOmsorg21 – Et kunnskapssystem for bedre folkehelse. Nasjonal forsknings- og innovasjonsstrategi for helse og omsorg (2014)
 • Regjeringa sin handlingsplan for oppfølging av HelseOmsorg21-strategien (2015–2018)
 • Helsenæringsmeldingen – Sammen om verdiskaping, Meld. St. 18 (2018–2019)
 • Leve hele livet – En kvalitetsreform for eldre, Meld. St. 15 (2017–2018)
 • Folkehelsemeldinga – Gode liv i et trygt samfunn, Meld. St. 19 (2018–2019)
 • Nasjonal strategi for persontilpasset medisin i helsetjenesten (2017–2021)
 • Mestre hele livet – Regjeringens strategi for god psykisk helse (2017–2022)
 • Nasjonal hjernehelsestrategi (2018–2024)
 • Nasjonal handlingsplan for bedre kosthold (2017–2021)
 • Nasjonal strategi mot Antibiotikaresistens 2015–2020
 • A vision of a Nordic secure digital infrastructure for health data: The Nordic Commons. NordForsk 2019
 • Research and innovation in health and care in Norway: Case study – Innovation Policy Review of Norway. OECD December 2017
 • Likestilling i praksis – Like muligheter for kvinner og menn, Meld. St. 7 (2015–2016) (kap. 5)
 • Sluttrapport til HO21-rådet fra Kommunenes strategiske forskningsorgan (KSF)
 • Nasjonal e-helsestrategi og handlingsplan 2017-2022
 • Menon: Helsenæringens verdi 2019, rapport 24/2019
 • Menon: Helsedata – store verdier på spill, rapport 69/2018
 • Legemiddelmeldingen – Riktig bruk – bedre helse Meld. St. 28 (2014–2015)
 • Leve med kreft – Nasjonal kreftstrategi (2018-2020)
 • Nasjonal strategi for tilgjengeliggjøring og deling av forskningsdata
 • A European One Health Action plan against Antimicrobial Resistance, European Commissio2017
 • Health at a Glance: Europe 2018
 • State of the health in EU
 • Mission letter to new EU-comissioner for Health and Food safety
 • Orientations towards the first Strategic Plan for Horizon Europe
 • Norway’s participation in the EU framework programmes for research and innovation. An impact assessment of participation in FP7 and H2020. Samfunnsøkonomisk analyse AS Report 06-2020
 • Rapport fra forprosjektet til kvinnehelseportalen.no Hva vet vi om kvinners helse?