Porteføljeplan for Helse

Hovedmål

Hovedmålene dekker de tre overordnede målene i Forskningsrådets strategi: Bærekraftig utvikling, Grensesprengende forskning og radikal innovasjon og Omstilling i næringsliv og offentlig sektor. De dekker også tre av de fire delmålene i det strategiske området Helse og velferd: Godt og bærekraftig helsetilbud til alle befolkningsgrupper, Sterke, konkurransedyktige helsenæringer og Bærekraftig velferdssystem tilpasset en endret befolkningssammensetning.

Forskningsrådets helseportefølje skal styres mot fire hovedmål. Målene beskriver hvilke samfunnseffekter forsknings- og innovasjonsinnsatsen skal bidra til:

  • God folkehelse og flere leveår med god helse for den enkelte
  • Helsesektoren leverer gode, kunnskapsbaserte og bærekraftige helsetilbud
  • Helseforskningen er verdensledende på utvalgte områder
  • Helsenæringen er robust og konkurransedyktig

Forskning av høy kvalitet er en nødvendig forutsetning for å realisere målene. Det betinger igjen et velfungerende forsknings- og innovasjonssystem. Forskningsrådet skal bringe aktørene i dette systemet – forskningsmiljøene, spesialisthelsetjenesten, den kommunale helse- og omsorgstjenesten, bedriftene i helsenæringen og sivilsamfunnet – sammen i tradisjonelle og nye samarbeidskonstellasjoner som frambringer banebrytende og nyttig forskning og innovasjon.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. desember 2021, 08.35 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.