Porteføljeplan for Helse

Hovedmål

Hovedmålene dekker de tre overordnede målene i Forskningsrådets strategi: Bærekraftig utvikling, Grensesprengende forskning og radikal innovasjon og Omstilling i næringsliv og offentlig sektor. De dekker også tre av de fire delmålene i det strategiske området Helse og velferd: Godt og bærekraftig helsetilbud til alle befolkningsgrupper, Sterke, konkurransedyktige helsenæringer og Bærekraftig velferdssystem tilpasset en endret befolkningssammensetning.

Forskningsrådets helseportefølje skal styres mot fire hovedmål. Målene beskriver hvilke samfunnseffekter forsknings- og innovasjonsinnsatsen skal bidra til:

  • God folkehelse og flere leveår med god helse for den enkelte
  • Helsesektoren leverer gode, kunnskapsbaserte og bærekraftige helsetilbud
  • Helseforskningen er verdensledende på utvalgte områder
  • Helsenæringen er robust og konkurransedyktig

Forskning av høy kvalitet er en nødvendig forutsetning for å realisere målene. Det betinger igjen et velfungerende forsknings- og innovasjonssystem. Forskningsrådet skal bringe aktørene i dette systemet – forskningsmiljøene, spesialisthelsetjenesten, den kommunale helse- og omsorgstjenesten, bedriftene i helsenæringen og sivilsamfunnet – sammen i tradisjonelle og nye samarbeidskonstellasjoner som frambringer banebrytende og nyttig forskning og innovasjon.