Porteføljeplan for Helse

Budsjettformål

Porteføljestyret for helse forvalter tre store budsjettformål. Det er HELSEVEL, BEDREHELSE og BEHANDLING. Beskrivelse av mål, prioriteringer og finansierende departementer for disse tre budsjettformålene er gitt i de tidligere programplanene. I tillegg forvalter porteføljestyret midler til senterordningen Forskningssentre for klinisk behandling (FKB), satsingen på kvinners helse (KVINNEHELSE) og til deltakelse i EU-partnerskap (AAL, JPND, JPIAMR). Det hovedfinansierende departementet for disse målrettede aktivitetene er Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Programplanene for HELSEVEL, BEDREHELSE og BEHANDLING anses ikke lenger som styrings-dokumenter, men mer som referansedokumenter for en mer detaljert midlertidig beskrivelse av budsjettformålene. Porteføljeplanen ivaretar HODs sektoransvar på en bred og helhetlig måte, samtidig som den anerkjenner betydningen av den grunnleggende helseforskningen og promoterer forskning og innovasjon for utvikling av helsenæringen.

I tillegg til HOD bidrar Kunnskapsdepartementet (KD) med sektorovergripende midler til HELSEVEL, BEDREHELSE og BEHANDLING samt noe sektormidler til HELSEVEL. Klima- og miljødepartementet (KLD) og Kulturdepartementet (KUD) bidrar med små midler til BEDREHELSE (hhv. miljø og helse og spilleavhengighet).

Andre budsjettformål som bidrar betydelig til helseporteføljen og forvaltes av andre porteføljestyrer er:

 • FRIPRO – banebrytende forskning støtter de beste prosjektene, uavhengig av fag og tema, fremmer vitenskapelig kvalitet i forskningsfronten og dristig og nyskapende forskning
 • INFRASTRUKTUR finansierer relevant og oppdatert infrastruktur for norske forskningsmiljøer og helsenæring
 • SFF Sentre for fremragende forskning gir de beste miljøene mulighet til å organisere seg og nå langsiktige ambisiøse mål
 • BIA – Brukerstyrt innovasjonsarena åpen konkurransearena for næringslivet der forskningen tar utgangspunktet i bedriftenes egne strategier og behov
 • SFI – Sentre for forskningsdrevet innovasjon styrker innovasjon gjennom langsiktig forskning i tett samarbeid mellom FoU-aktive bedrifter og fremstående forskningsmiljøer
 • BIOTEK2021 – Bioteknologi for verdiskaping 
  støtter forskning og innovasjon som fremmer utvikling og anvendelse av bioteknologi, særlig innenfor helse, landbruk, marin og industri
 • IKTPLUSS – IKT og digital innovasjon støtter IKT-forskning og -innovasjon som gir løsninger som fremmer produktivitet og effektivitet
 • NANO2021 – Nanoteknologi og avanserte materialer støtter forskning og innovasjon på nano- og mikroteknologi og avanserte materialer for anvendelser innenfor prioriterte samfunnsområder
 • GLOBVAC – Globale helse- og vaksinasjonsforskning støtter forskning som skal bidra til varige forbedringer og utjevne forskjellene i helse-tilstanden for mennesker i lavinntekts- og lavere mellominntektsland

Meldinger ved utskriftstidspunkt 20. mai 2022, 09.06 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.