Porteføljeanalysen for Helse

Avgrensing av porteføljen

Forskningsrådets helseportefølje omfatter alle løpende prosjekter som er merket med temaet helse (definisjon under). Helseporteføljen er her kort beskrevet ved de fire porteføljedimensjonene fag/teknologi, tema, anvendelsesområde og FoUoI-verdikjede.

Fag/teknologi
Den norske FoU-statistikken deler forskningen som utføres i UH-sektoren, instituttsektoren og helseforetakene inn i seks brede fagområder, som igjen er inndelt i fag (nivå 2) og disipliner (nivå 3). Spesielt for den tematisk definerte helseporteføljen er at den omfatter hele fagområdet Medisin og helsefag i den nasjonale FoU-statistikken.

Tema
Forskningsrådets tematiske merke for helse er bredt definert: "Human helse og helsefremmende forhold, forebygging, diagnostikk, behandling av sykdommer og funksjonsbegrensninger, rehabilitering og organisering og effektivisering av tjenestene i helse- og omsorgssektoren. Merket inkluderer grunnleggende forskning, anvendt forskning og utvikling samt forskningsbasert innovasjon."

Anvendelsesområder
Det er tre primære anvendelsesområder for helseporteføljen: folkehelsefeltet, helse- og omsorgstjenesten og helsenæringen.

Folkehelsefeltet, som primært er kommunens ansvar, omfatter helsefremmende og forebyggende tiltak og tjenester på individ-, gruppe- og samfunnsnivå. Helse- og omsorgstjenesten omfatter kommunale helse- og omsorgstjenester (primærhelsetjenesten) og sykehusenes spesialisthelsetjenester. Begge nivåene omfatter mange type tjenester og helsepersonell.

Helsenæringen består av virksomheter som utvikler og produserer varer og tjenester til bruk i privat og offentlig helse- og omsorgstjeneste eller til bruk i forebygging, diagnostikk, behandling og rehabilitering av sykdom hos mennesker. Helseindustrien er avgrenset til bedrifter som driver utvikling og produksjon av alle typer medisinske produkter, teknologier og løsninger, slik som legemidler, diagnostika, helse-IKT produkter og medisinsk utstyr.

Det foreligger en egen delanalyse av Forskningsrådets næringsrettede helseforskning (vedlegg 1). Den beskriver både den direkte FoU-støtten til næringslivet og annen næringsrettet FoUI.

FoUoI-verdikjeden
Helseporteføljen omfatter kjeden fra grunnforskning via anvendt forskning til utviklingsarbeid slik det er definert av OECD (Frascati-manualen). Den omfatter også forskningsbasert innovasjon og tidligfase kommersialisering.

HRCS [1], som er spesielt utviklet for å klassifisere helseforskning, angir typen forskning på en mer detaljert måte enn Frascati-manualen. Et eget vedlegg beskriver hvordan den samlede helseporteføljen fordeler seg på forskningsarter og helsekategorier (vedlegg 2).

[1]Health Research Classification System (HRCS) beskriver helseforskning langs to dimensjoner: 1) forskningsaktivitet/type forskning og 2) helsekategori.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 28. september 2022, 08.32 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.