Porteføljeplan for Hav

Marin portefølje

Følgende tiltak vil bli iverksatt for møte de definerte brukermålene innenfor marin portefølje:

Delmål
(brukermål)

Egne tiltak

Forventes oppnådd gjennom øvrig innsats

Forskning skal gi økt kunnskap om marine økosystemers:

  • Struktur
  • Funksjon
  • Variasjon og endring

til bruk for forskere, for forvaltning og samfunnet for øvrig.

Forskning og utvikling skal gi kunnskap om forekomst og effekter av forurensning og annen påvirkning på marine økosystemer. Til bruk for forskere, forvaltning og næringsliv og samfunnet for øvrig.

Forskning skal gi et bedre kunnskapsgrunnlag for økosystembasert forvaltning av marine ressurser. Til bruk for forvaltning og næringsliv.

Forskning skal gi et bedre kunnskapsgrunnlag knyttet til mattrygghet og ernæring, til bruk for forskere, forvaltning, næringsliv og samfunnet for øvrig.

Forskning skal gi økt kunnskap for bærekraftig verdiskaping fra marine ressurser gjennom hele verdikjeden fra høsting via foredling til marked. Til bruk for næringsliv.

Behovsidentifisering av prioriteringer i utlysninger

Utlysning av nasjonale midler til:

  • Forskerprosjekter /Unge forskertalenter
  • Kompetanse- og samarbeidprosjekter
  • Innovasjonsprosjekter

Delta med midler til norsk deltagelse i internasjonale utlysningssamarbeid der det anses som formålstjenlig.

Finansiere møteplasser for utveksling av resultater.

Tilrettelegge for brukerrettet formidling.

Finansier mobilitet, både utenlandsstipender og gjesteforskerstipender for kompetansebygging.

Finansiere PhD- og postdoktorstillinger.

Fremme dristighet og faglig fornyelse.

Sette av midler i prosjektene for implementering av resultater.

Samarbeid om utlysninger som styrker det marine området. Dette kan være samarbeid andre porteføljer i Forskningsrådet f.eks. PSBIO, PS KLIMPOL.

Mulig samarbeid med andre budsjettformål i Forskningsrådet.

Oppnå synergi med andre nasjonale FoU finansierende institusjoner (f. eks. FHF).

Oppnå synergi i internasjonalt utlysningssamarbeid initiert gjennom i.e. JPI- Oceans.

SkatteFUNN er en viktig ordning for marine næringer.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 28. mai 2022, 06.47 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.