Porteføljeplan for Hav

Havbruksporteføljen

Følgende tiltak vil bli iverksatt for møte de definerte brukermålene innenfor havbruksporteføljen:

Delmål
(brukermål)

Egne tiltak

Forventes oppnådd gjennom øvrig innsats

Norsk havbruk er lønnsomt, kunnskapsbasert forvaltet og har god samfunnsforankring

Norsk havbruk er strukturert på en måte som forebygger smitte, har god fiskevelferd og har tilgang til vaksiner for tapsbringende sykdommer

Norsk havbruk er basert på organismenes biologi, ernæringsbehov og miljøkrav, og på utnyttelse og utvikling av organismenes genetiske potensial

Norsk havbruk har bærekraftig og effektiv produksjons-teknologi for alle stadier og en stor del av produksjonen foredles nasjonalt

Norsk havbruk er diversifisert og inkluderer oppdrett av lavtrofiske arter, er basert på bærekraftige fôrråvarer og produserer trygg og sunn sjømat

Prosjekter skal bidra til god fiskevelferd, bærekraftig og etisk produksjon og styrking av norske FoU miljøer

Identifisering av prioriteringer i investeringsplaner og utlysninger

Utlysning av nasjonale midler til:

  • Forskerprosjekter /Unge forskertalenter
  • Kompetanse- og samarbeidprosjekter
  • Innovasjonsprosjekter

Utlysning av internasjonale midler

Eksperimentelle utlysninger

Sette av midler i prosjektene for implementering av resultater

Utlysning av midler til

* 3R prosjekter (redusert bruk av forsøksdyr)

Arrangere konferanser (f.eks. HAVBRUK20xx)

Gi støtte til arrangementer organisert av andre

Utløse støtte fra internasjonale ordninger (ERA-nettverk, NordForsk m.m.)

Oppnå synergi med andre nasjonale FoU finansierende institusjoner (f. eks. FHF)

Tilrettelegge utlysninger slik at andre aktuelle virkemidler i Forskningsrådet medfinansierer havbruksrelevant forskning (f.eks. PS TEKNO og PSBIO)

Koordinere næringsrettede tiltak med Skattefunn og Innovasjon Norge

Meldinger ved utskriftstidspunkt 28. mai 2022, 05.51 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.