Porteføljeplan for Hav

Prioriteringer i EUs rammeprogram (Horisont Europa)

Horisont Europa, EUs 9. rammeprogram for 2020 til 2028, er en videreføring av Horisont 2020 og vil være verdens største forsknings- og innovasjonsprogram.

Horisont Europa er strukturert i tre søyler:

 1. Fremragende vitenskap
 2. Globale utfordringer og konkurransedyktig næringsliv
 3. Innovativt Europa

I søyle en, Fremragende vitenskap, videreføres satsninger på banebrytende, nysgjerrighetsdrevet forskning under Det europeiske forskningsrådet (ERC), mobilitetsvirkemidler under Marie Skłodowska-Curie Actions og forskningsinfrastruktur.

I søyle to, Globale utfordringer og konkurransedyktig europeisk næringsliv, etableres det seks klynger:

 1. Helse
 2. Kultur, kreativitet og inkluderende samfunn
 3. Samfunnssikkerhet
 4. Digital, industri og rom
 5. Klima, energi og mobilitet
 6. Mat, bioøkonomi, naturressurser, landbruk og miljø.

Klyngene viderefører satsinger på samfunnsutfordringer og industrielt lederskap (muliggjørende teknologier) i Horisont 2020. Under søyle to blir det finansiert tematisk forskning og innovasjon i samarbeidsprosjekter, innenfor og på tvers av de seks klyngene. Mer enn halvparten av budsjettet for Horisont Europa er foreslått avsatt til søyle to. Fra denne søylen vil også satsinger på missions og partnerskap bli finansiert.

I søyle tre, Innovativt Europa, er den viktigste nysatsingen etableringen av Det europeiske innovasjonsrådet (EIC). Her etableres det også en satsing for å bygge bedre systemer for innovasjon, og det settes av midler for videreføring av Det europeiske instituttet for innovasjon og teknologi (EIT).

Alle søylene ventes å ha relevans innenfor hav, men særlig søyle nummer to og tre ventes å være av stor relevans. Innenfor søyle to Globale utfordringer og konkurransedyktig næringsliv vil særlig klynge 4, 5 og 6 være av særlig betydning for innsatsen på hav.

I Horisont Europa er det introdusert fem missions, som er avgrensede forsknings- og innovasjonstiltak på tvers av disipliner og sektorer;

 1. Tilpasning til klimaendringer, inkludert samfunnsendringer
 2. Kreft
 3. Sunne hav, kystområder og vassdrag
 4. Klimanøytrale og smarte byer
 5. Jordhelse og mat

Mission Sunne hav, kystområder og vassdrag vil være av særlig relevans, men også mission på Tilpasning til klimaendringer, inkludert samfunnsendringer, kan ventes å også ha relevans for hav.

Partnerskap i EUs rammeprogram er avtalte samarbeid der midler fra rammeprogrammet brukes sammen med innsats fra medlemslandene og/eller fra næringslivet. EU har siden 6. rammeprogram (2002) etablert en rekke ulike former for partnerskapsinstrumenter, og innenfor hver av disse et stort antall partnerskap. I Horisont Europa vil Kommisjonen redusere antallet partnerskapsinstrumenter til tre: Co-programmed, Co-funded og Institutionalised Partnerships. Disse partnerskapsformene avløser åtte tidligere varianter. Felles for partnerskapene er at de forventes å bidra til overordnede politiske prioriteringer og strategier som European Green Deal, Europe fit for digital age og Circular economy action plan, og være innenfor prioriteringene for rammeprogrammet. Hvert partnerskap skal utvikle en strategisk forsknings- og innovasjonsagenda (SRIA), som skal følges opp gjennom årlige arbeidsprogram.

Med bakgrunn i målene i porteføljeplanen og kriterier for deltakelse i partnerskap er følgende nye partnerskap i Horisont Europa særskilt relevant for porteføljen til Porteføljestyret for hav:

 • Zero-emission waterborne transport
 • A climate neutral, sustainable and productive Blue Economy

Partnerskapet Zero-emission waterborne transport ventes å være viktig for den maritime porteføljen, mens partnerskapet A climate neutral, sustainable and productive Blue Economy vil være relevant for hele porteføljen for hav. Andre partnerskap vil også være relevante for deler av porteføljen for hav, og porteføljestyret vil derfor følge utviklingen i et bredt spekter av partnerskap.

EU-kommisjonens satsning European Green Deal er EUs grønne vekststrategi for å nå målet om et klimanøytralt EU innen 2050. Målet er å sikre en mer bærekraftig og sirkulær økonomisk utvikling med mindre forurensning og lavere klimagassutslipp, bedre helse, økt livskvalitet og nye arbeidsplasser. Den blå økonomien har en sentral rolle for å oppnå den nødvendige omstillingen omtalt i European Green Deal, som vil kreve omfattende forskning, utvikling og innovasjon, der ny kunnskap og teknologi trekkes frem som avgjørende for å nå målsettingen. European Green Deal vil bidra til å levere målrettete løsninger på missions under Horisont Europa.

Deltagelse i EUs rammeprogram styrker bedriftenes muligheter til å få ny erfaring, nye partnere og kunnskap om nye markeder, samt hente hjem kunnskap og teknologi for anvendelse innenfor de marine og maritime næringene.

De norske forskningsmiljøene tilknyttet havnæringene har gjort det svært bra i Horisont 2020 med en retur på 9–11%, og det forventes at de fortsatt vil konkurrere godt i EUs rammeprogram fremover, særlig med tanke på den tydelige satsningen innenfor hav. På generelt grunnlag vil derfor videre satsning inn mot EUs rammeprogram være av betydning for norsk havforskning.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 27. mai 2022, 20.02 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.