Porteføljeplan for Hav

Maritim portefølje

Faglige og teknologiske prioriteringer

Den maritime porteføljen dekker mange teknologi- og fagområder. Norge må utvikle kompetanse og eierskap til de områdene som er vesentlige for videreutvikling av den maritime næringen, og som sikrer norsk konkurransekraft. Det er behov for kompetanse innen tradisjonelle maritime fagområder som fartøydesign, hydrodynamikk, marin konstruksjons- og produksjonsteknikk, maskineri og fremdriftssystem, marin kybernetikk og kontrollsystem, system engineering og maritim økonomi og logistikk. Det er også avgjørende med kompetanse innen muliggjørende teknologier som automatisering, beslutningsstøtte, interaksjon, kommunikasjon, navigasjon og nye materialer og produksjonsmetoder.

Maritim tjenesteyting er en viktig del av den norske maritime næringen. Ny teknologi og nye marked kan føre til nye tjenestetilbud og forretningsmodeller. Nye forretningsmodeller og tjenester vil ofte kreve nye organisatoriske løsninger, som igjen kan lede til nye tjenestetilbud. Dette vil endre beslutningsprosesser og tjenesteleveranser innenfor maritim næring.

Utviklingen mot klima og miljøvennlig maritim virksomhet krever samarbeid på tvers av fagdisipliner (teknologiske, naturvitenskapelige og samfunnsvitenskapelige) og god forståelse for barrierer for omstilling til grønne løsninger. Det er nødvendig med økt kunnskap om insentiver i form av kvoter, avgifter og avgiftslettelser. Gode løsninger for kvantifisering av forbruk og utslipp vil kunne danne grunnlag for fremtidige avgifter. Økt kunnskap om utforming av kontrakter og anbuds- og konsesjonsbetingelser kan gi mer miljøvennlige løsninger.

Effektiv utnyttelse av havrommet og effektiv drift av skip krever teknologier for overvåking, datainnsamling og kommunikasjon. Data om havet og data fra operasjon av skip og utstyr må utnyttes best mulig for å forbedre design og drift. For å kunne analysere de store datamengdene trengs kompetanse og teknologi, og dette kan gi nye muligheter for norske maritime bedrifter.

Omfattende digitalisering, nye energibærere og klimaendringer skaper nye sikkerhetsutfordringer. Det krever økt forståelse og nye løsninger. Operatørfeil, svikt i samhandling og manglende kompetanse og organisatorisk læring er viktige utfordringer innenfor operasjonell sikkerhet. Ny teknologi stiller nye krav til personellet som opererer og overvåker systemene. Utvikling av teknologi må skje parallelt med utvikling av menneskelige ferdigheter og samspill.

Tematiske prioriteringer

Gjennom forskning skal den maritime porteføljen bidra til ny kompetanse og innovasjoner innenfor de tematisk prioriterte områdene:

  1. Muligheter i havnæringene
  2. Autonome og fjernstyrte fartøy
  3. Digitalisering av maritim næring
  4. Klima- og miljøvennlig maritim virksomhet
  5. Sikkerhet til havs
  6. Nordområdene

For alle de prioriterte områdene vil omstilling være viktig. Den maritime kunnskapen er sentral for å videreutvikle havnæringene og for utvikling og anvendelse av havteknologi. Innenfor verdens fremvoksende havnæringer vil Norge ha store muligheter ved å utnytte synergiene mellom de norske havnæringene.

Fjernstyring, automatisering og autonomi kan gi reduserte kostnader og sikrere operasjoner. Dette vil kunne gjøre sjøtransporten konkurransedyktig i nye segment. Automatiserte og autonome skip vil også kunne bidra til å flytte gods fra vei til sjø.

Med et høyt kostnadsnivå i Norge og utfordringer når det gjelder produktivitet, er det viktig at den maritime næringen effektiviserer. Økt automatisering og robotisering vil bidra til dette. Digitalisering vil gå som en rød tråd gjennom hele den maritime verdikjeden, fra design og produksjon til teknisk og kommersiell drift av fartøy.

I lys av dagens utslippsnivå og prognoser for fremtiden må det gjøres drastiske tiltak både for å redusere energibehov og øke energieffektivitet. Nye energibærere og ny renseteknologi må utvikles. Det finnes et stort potensial for verdiskaping innenfor teknologier og metoder for reduksjon av utslipp til luft og vann. Krav til utslippsreduksjon fra kommersielle aktører, myndigheter og samfunnet for øvrig vil drive frem behov for effektive og skalerbare løsninger.

Sikkerhet til havs innbefatter både «safety» – sikkerhet for mennesker, verdier og miljø, og «security» – sikkerhet og sikring mot eksterne trusler. Sikkerheten kan styrkes, både gjennom forebyggende tiltak for å redusere sannsynlighet for uønsket hendelse, og gjennom konsekvensreduserende tiltak og beredskap for å begrense omfanget av uønskede hendelser. Omfattende digitalisering, nye energibærere og klimaendringer skaper nye sikkerhetsutfordringer. Det krever økt forståelse og nye løsninger.

Maritim tjenesteyting er en viktig del av den norske maritime næringen. Ny teknologi og nye marked kan føre til nye tjenestetilbud og forretningsmodeller. Nye forretningsmodeller og tjenester vil ofte kreve nye organisatoriske løsninger, som igjen kan lede til nye tjenestetilbud.

Prioriterte anvendelsesområder

Porteføljen er rettet mot maritim næring som består av rederinæringen, verftsindustrien, tjenesteleverandører og utstyrsleverandører til alle typer skip og fartøy for utnyttelse av havrommet, inkludert fartøy og maritim teknologi knyttet til andre havnæringer (herunder havbruk, fiskeri, offshore olje- og gassutvinning og offshore fornybar energi). Porteføljen er også rettet mot problemstillinger som inkluderer næringsaktører som inngår i logistikk- og verdikjeder knyttet til sjøtransport og marine operasjoner. Porteføljen er også rettet mot forskningsmiljø på teknologiske og samfunnsvitenskapelige temaer av betydning for norsk maritim næring. Myndighetsorganer av betydning for maritim sektor er også viktige aktører i prosjekter som inngår i porteføljen.

Prioriterte forskningsarter (FoUoI-verdikjede)

Det er et mål å støtte forskning og utvikling som bidrar til økt verdiskaping for den maritime næringen. Innenfor bærekraftige rammer er målet økt konkurranseevne, styrket omstillingsevne og forbedret samspill og kunnskapsoverføring mellom FoU-miljø og næringen.

For den målrettede satsingen er Innovasjonsprosjekt i næringslivet det viktigste virkemiddelet for å bidra til økt verdiskaping. Kompetanseprosjekt og samarbeidsprosjekt skal bidra til å bedre samspillet og kunnskapsoverføringen mellom FoU-miljøene og næringen og bidra til utdanning av nye forskere.

Den øvrige innsatsen til Forskningsrådet rettet mot den maritime porteføljen har betydelige innslag av langsiktig forskning i forskningsmiljøene, representert ved støtte fra virkemidlene SFF, SFI og FORINFRA. Disse utfyller den målrettede innsatsen fra MAROFF. Mens den målrettede innsastsen fra MAROFF i hovedsak går til næringslivet, går de øvrige virkemidlene mest til institutt- og UoH-sektoren.

Maritim næring er i endring og står overfor store og komplekse utfordringer. Det vil kreve helhetlig tilnærming, langsiktig arbeid, samarbeid på tvers av fagområder og sektorer og at alle aktører bidrar. Her kan det være behov for større, målrettede prosjekter, spesielt på områder under oppbygging som vil bidra til økt konkurranseevne og styrket evne til omstilling. Større utfordringer kan kreve tilgang på ny infrastruktur for FoUI for å tilrettelegge for og akselerere den maritime forskningen. Støtte til dette dekkes av egne ordninger i Forskningsrådet.

For nye områder kan det være behov for å utrede hvordan områdene kan utvikles best. Om nødvendig kan det utarbeides kunnskapsgrunnlag på slike områder. Det kan være aktuelt å bygge grunnleggende kompetanse og ny kunnskap gjennom forskerprosjekt innenfor områder som ikke dekkes av andre budsjettformål.

Næringen opplever hurtige teknologiske endringer, noe som stiller krav til innovasjonshastighet. Bedriftene må raskt kunne utnytte nye markedsmuligheter og nå markedet raskere med sine produkt. Det kan gi behov for at nye løsninger må valideres før de tas i bruk og her kan demonstrasjonsprosjekt være et viktig virkemiddel. Dette kan for eksempel innebære fullskalatesting av forsøksteknologi på skip/anlegg som ikke lenger egner seg for skalatesting i lab. I dag støttes dette innenfor rammen av innovasjonsprosjekt, men det kan være aktuelt med en egen ordning. Infrastruktur til bruk for demonstrasjon og verifisering innenfor maritim blir støttet gjennom andre ordninger (Norsk Katapult).

Referanser

14 Programplan Stort program for havbruksforskning – HAVBRUK (2019)

Meldinger ved utskriftstidspunkt 19. januar 2022, 09.34 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.