Porteføljeplan for Hav

Havteknologiporteføljen

Porteføljestyret for hav har ansvaret for koordineringen av Forskningsrådets portefølje på havteknologi, og porteføljen omtaler derfor tema som relevante utover budsjettformålene som porteføljestyret for hav administrerer.

Faglige og teknologiske prioriteringer

Innsatsen omfatter teknologiutvikling innenfor bla. fartøyer og flytende innretninger, ulike typer produksjonsteknologi, energieffektivitet, automatisering, logistikk- og vedlikeholdsløsninger, marin teknologi og bioteknologi, IKT-teknologi, produksjons- og material-teknologi og miljøteknologi.

Kunnskap om havet og havets økosystemer er avgjørende for å sikre bærekraftig og forsvarlig utnyttelse av havets ressurser. Nye teknologier som sensorer, muliggjørende teknologier og økt anvendelse av autonomi kan være viktige bidragsytere til å dekke dette kunnskapsbehovet. Forskning på teknologier som bidrar til økt kunnskap om havet og havets økosystemer, og bidra til bærekraftig forvaltning vil derfor være relevant å prioritere fremover.

Bærekraftig teknologi- og næringsutvikling vil være havnæringenes fremste konkurransefortrinn i tiden fremover. Bærekraftperspektiv der økonomi, miljø og samfunn ses i sammenheng vil være viktig innenfor teknologiutviklingen fremover. Generelt bør teknologiforskningen innrettes slik at den tilrettelegger for utvikling og anvendelse av teknologier som kan gi verdiskaping og nye muligheter både i eksisterende og framvoksende havnæringer. Forskning på teknologier for å fremme utvikling av bærekraftige, verdiskapende og konkurransedyktige havnæringer vil derfor være viktig for denne porteføljen.

Samfunnsvitenskapelig og tverrfaglig forskning i tillegg til naturvitenskap for å forstå og redusere barrierene for implementering av ny teknologi og kompetanse vil være viktig fremover. Det blir bl.a. relevant å satse på forskning som øker evnen til å ta i bruk muliggjørende teknologier som kan akselerere digitaliseringen av havnæringene.

Tematiske prioriteringer

Porteføljen for havteknologi har stor bredde og omfatter forskning, utvikling og innovasjon på teknologier som kan bidra til verdiskaping og utvikling av de norske havbaserte næringene. Det omfatter innovativ utnyttelse av nye markeder, bærekraftig, klima- og miljøvennlig teknologiutvikling, inklusive teknologiutvikling for tilpasning til klimaendringer og avbøtende tiltak, teknologier som bidrar til bærekraftig og forsvarlig havutnyttelse, teknologi for økt sjøsikkerhet og maritime operasjoner i nordområdene, muliggjørende teknologier som kan akselerere digitaliseringen av havnæringene, og teknologier og forretningsmodeller for de bedriftene som eier, opererer, bygger og leverer utstyr og tjenester til alle typer skip, fartøy og installasjoner for utnyttelse av havrommet.

Porteføljen omfatter også samfunnsvitenskapelige og humanistiske temaer inn mot utvikling og anvendelse av teknologi.

Prioriterte anvendelsesområder

Porteføljen for havteknologi retter seg mot alle eksisterende og fremtidige havnæringer, og har slik sett et svært bredt anvendelsesområde. Prioritering av porteføljens anvendelsesområder vil derfor i stor grad styres av prioriteringene gitt innenfor områdene maritim, marin, havbruk, petroleum og energi, transport og lavutslipp.

Prioriterte forskningsarter (FoUoI-verdikjede)

Havteknologi retter seg mot universiteter, høgskoler, offentlig finansierte forskningsinstitutter, og næringsliv. Forskningen dekker spekteret fra strategisk grunnforskning til problemløsning og innovasjon. Virkemidlene som anvendes ved Forskningsrådet er primært innenfor innovasjonsprosjekter i næringslivet og kompetanseprosjekter.

Det målrettede budsjettformålet på tverrgående satsning på havteknologi, som porteføljestyret forvalter retter seg, basert på tildelingsbrevenes innretning, primært mot anvendelse innen næringsrettet innovasjon, dvs. midlene retter seg mot et relativt høyt TRL-nivå.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 27. mai 2022, 21.53 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.