Porteføljeplan for Hav

Forskningsrådets strategi

Regjeringen har forankret sine prioriteringer innenfor forskning i Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning[12]. Hav er et av de prioriterte områdene der fem områder tydeliggjør regjeringens dagsorden på hav; næringsutvikling, god forvaltning, rene og rike hav, globalt lederskap og kunnskap og teknologi.

Målene i Forskningsrådets reviderte strategi reflekterer målbildet i Langtidsplan for forskning og høyere utdanning.

imagev0fqk.png

Strategien har fire overordnete mål; Bærekraftig utvikling, Grensprengende forskning og innovasjon, Fornyelse i næringsliv og offentlig sektor og et Velfungerende forsknings- og innovasjonssystem. Porteføljen for hav vil levere på alle disse fire målene, og vil ha et særskilt ansvar for å levere på det strategiske område Hav der følgende delmål er definert:

  • Rene og rike hav
  • Bærekraftig forvaltning av havet og kystområdene
  • Trygg og sunn sjømat
  • Konkurransedyktige norske hav- og sjømatnæringer

Figuren under viser relevans av Forskningsrådets målbilde for det strategiske området Hav for de enkelte porteføljene i porteføljen for hav. Forskningsrådets strategiske områder Grønt skifte og Teknologi og digitalisering er også relevante for hav, og ivaretas i ulik grad i de fire delporteføljene. Mer detaljert oversikt over målbildet er presentert i vedlegg.

imagegurhl.png

Referanser

12 Meld. St. 4 (2018–2019) Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2019–2028