Porteføljeplan for Hav

Forskningsrådets strategi

Regjeringen har forankret sine prioriteringer innenfor forskning i Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning[12]. Hav er et av de prioriterte områdene der fem områder tydeliggjør regjeringens dagsorden på hav; næringsutvikling, god forvaltning, rene og rike hav, globalt lederskap og kunnskap og teknologi.

Målene i Forskningsrådets reviderte strategi reflekterer målbildet i Langtidsplan for forskning og høyere utdanning.

Strategien har fire overordnete mål; Bærekraftig utvikling, Grensprengende forskning og innovasjon, Fornyelse i næringsliv og offentlig sektor og et Velfungerende forsknings- og innovasjonssystem. Porteføljen for hav vil levere på alle disse fire målene, og vil ha et særskilt ansvar for å levere på det strategiske område Hav der følgende delmål er definert:

  • Rene og rike hav
  • Bærekraftig forvaltning av havet og kystområdene
  • Trygg og sunn sjømat
  • Konkurransedyktige norske hav- og sjømatnæringer

Figuren under viser relevans av Forskningsrådets målbilde for det strategiske området Hav for de enkelte porteføljene i porteføljen for hav. Forskningsrådets strategiske områder Grønt skifte og Teknologi og digitalisering er også relevante for hav, og ivaretas i ulik grad i de fire delporteføljene. Mer detaljert oversikt over målbildet er presentert i vedlegg.

Visuell porteføljeoversikt

Referanser

12 Meld. St. 4 (2018–2019) Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2019–2028

Meldinger ved utskriftstidspunkt 27. mai 2022, 21.39 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.