Porteføljeplan for Hav

Overordnede mål og prioriteringer

De overordnede målene og prioriteringene for havporteføljen tar utgangspunkt i målbildet til Forskningsrådets strategi (2020), supplert med sektorpolitiske, nasjonale og globale ambisjoner relatert til hav. Kunnskapen utviklet i porteføljen brukes som faglig grunnlag for å realisere nasjonale og internasjonale mål og forpliktelser.

I det følgende er sentrale dokumenter som har påvirket og vil påvirke forskning på hav og kyst omtalt.