Porteføljeplan for Hav

Maritim portefølje

Følgende investeringsmål er definert for maritim portefølje:

Overordnet mål og prioriteringer

Hovedmål
(samfunnsmål)

Delmål
(brukermål)

Konkurransedyktige norske hav- og sjømatnæringer.

Forskningsbasert næringsutvikling som gir global konkurransekraft.

Verdiskaping og omstilling basert på muliggjørende teknologier.

Forskningsbasert digital transformasjon og teknologiutvikling.

Rask overgang til lavutslippssamfunnet og effektiv tilpasning til klimaendringene.

En sirkulær økonomi med bærekraftig produksjon, tjenesteyting og forbruk.

Et konkurransedyktig næringsliv leverer grønne energi-, klima- og miljøløsninger til globale markeder.

Økt verdiskaping for den maritime næringen.

Mindre miljøbelastning fra maritim virksomhet.

En sikker maritim næring.

Økt konkurranseevne.

Styrket omstillingsevne.

Forbedret samspill og kunnskapsoverføring mellom FoU-miljø og næringen.

Gjennom forskning bidra til ny kompetanse og innovasjoner innenfor de tematisk prioriterte områdene:

  1. Muligheter i havnæringene
  2. Autonome og fjernstyrte fartøy
  3. Digitalisering av maritim næring (Digital transformasjon av maritim næring)
  4. Klima- og miljøvennlig maritim virksomhet
  5. Sikkerhet i maritime aktiviteter inkludert cyber sikkerhet
  6. Nordområdene

Meldinger ved utskriftstidspunkt 27. mai 2022, 21.08 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.