Porteføljeplan for Hav

Marin portefølje

Følgende investeringsmål er definert for marin portefølje:

Overordnet mål og prioriteringer

Hovedmål
(samfunnsmål)

Delmål
(brukermål)

Rene og rike hav.

Bærekraftig forvaltning av havet og kystområdene.

Trygg og sunn sjømat.

Konkurransedyktige norske hav- og sjømatnæringer.

Ny kunnskap om marine økosystemer.

Forskning skal gi økt kunnskap om marine økosystemers

•  Struktur
•  Funksjon
•  Variasjon og endring

til bruk for forskere, for forvaltning og samfunnet for øvrig.

Ny kunnskap om konsekvensene av menneskeskapte påvirkninger.

Forskning og utvikling skal gi kunnskap om forekomst og effekter av forurensning og annen påvirkning på marine økosystemer. Til bruk for forskere, forvaltning, næringsliv og samfunnet for øvrig.

Kunnskap i forskningsfronten som styrker grunnlaget for gode og effektive forvaltningsprosesser, samt oppnåelse av FNs bærekraftsmål.

Forskning skal gi et bedre kunnskapsgrunnlag for økosystembasert forvaltning av marine ressurser. Til bruk for forvaltning og næringsliv.

Ny kunnskap om helsemessige effekter av å spise sjømat.

Forskning skal gi et bedre kunnskapsgrunnlag knyttet til mattrygghet og ernæring, til bruk for forskere, forvaltning, næringsliv og samfunnet for øvrig.

Kunnskap og løsninger for bærekraftig verdiskaping basert på marine ressurser.

Forskning skal gi økt kunnskap for bærekraftig verdiskaping fra marine ressurser gjennom hele verdikjeden fra høsting via foredling til marked, til bruk for næringsliv.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 20. januar 2022, 00.26 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.