Porteføljeplan for Hav

Havteknologiporteføljen

Følgende investeringsmål er definert for havteknologiporteføljen:

Overordnet mål og prioriteringer

Hovedmål
(samfunnsmål)

Delmål
(brukermål)

Rene og rike hav.

Trygg og sunn sjømat.

Konkurransedyktige hav norske hav- og sjømatnæringer.

Bærekraftig forvaltning av havet og kystområdene.

Rask overgang til nullutslippssamfunnet og god tilpasning til klimaendringene.

Et konkurransedyktig næringsliv leverer grønne energi- klima- og miljøløsninger til globale markeder.

Teknologiutvikling som rettes inn mot å løse de globale samfunnsutfordringene.

Næringsutvikling og omstilling av offentlig sektor basert på kobling av teknologi- og domenekunnskap, og på nye forretningsmodeller.

Teknologi anvendes til bærekraftig forvaltning og utnyttelse av ressurser i, på og under havet.

Økonomisk og miljømessig bærekraftig vekst og utvikling i norske havnæringer[18].

Norske havnæringer er globalt ledende i å levere grønne energi- klima- og miljøløsninger.

De globale samfunnsutfordringene løses ved teknologiutvikling som anvendes i bærekraftig forvaltning og av et bærekraftig næringsliv.

Teknologi anvendes til bærekraftig forvaltning og utnyttelse av ressurser i, på og under havet.

Økonomisk og miljømessig bærekraftig vekst og utvikling i norske havnæringer.

Norske forskningsmiljøer oppnår økt kunnskap om havets økosystemer gjennom bruk av ny teknologi.

Norsk offentlig forvaltning anvender teknologi til bærekraftig forvaltning av norske hav- og kystområder.

Norske havnæringer driver bærekraftig ressursutnyttelse.

Norske forskningsmiljøer og havnæringer utvikler og leverer nye grønne energi- klima- og miljøteknologier.

Norske havnæringer er gjennom forskning, utvikling og innovasjon av bærekraftige teknologier konkurransedyktige i et globalt marked.

Norske forsknings- og teknologimiljøer utvikler og leverer teknologier som løser de globale samfunnsutfordringene.

Norske forskningsmiljøer og næringsliv deler aktivt kompetanse og teknologi.

Referanser

18 Norske havnæringer består i denne sammenheng av maritim næring, havbruk, fiskeri, offshore olje og gass, fornybar energi og nye havbaserte næringer, samt tilhørende leverandørindustri.