Porteføljeplan for Hav

Havteknologiporteføljen

Følgende investeringsmål er definert for havteknologiporteføljen:

Overordnet mål og prioriteringer

Hovedmål
(samfunnsmål)

Delmål
(brukermål)

Rene og rike hav.

Trygg og sunn sjømat.

Konkurransedyktige hav norske hav- og sjømatnæringer.

Bærekraftig forvaltning av havet og kystområdene.

Rask overgang til nullutslippssamfunnet og god tilpasning til klimaendringene.

Et konkurransedyktig næringsliv leverer grønne energi- klima- og miljøløsninger til globale markeder.

Teknologiutvikling som rettes inn mot å løse de globale samfunnsutfordringene.

Næringsutvikling og omstilling av offentlig sektor basert på kobling av teknologi- og domenekunnskap, og på nye forretningsmodeller.

Teknologi anvendes til bærekraftig forvaltning og utnyttelse av ressurser i, på og under havet.

Økonomisk og miljømessig bærekraftig vekst og utvikling i norske havnæringer[18].

Norske havnæringer er globalt ledende i å levere grønne energi- klima- og miljøløsninger.

De globale samfunnsutfordringene løses ved teknologiutvikling som anvendes i bærekraftig forvaltning og av et bærekraftig næringsliv.

Teknologi anvendes til bærekraftig forvaltning og utnyttelse av ressurser i, på og under havet.

Økonomisk og miljømessig bærekraftig vekst og utvikling i norske havnæringer.

Norske forskningsmiljøer oppnår økt kunnskap om havets økosystemer gjennom bruk av ny teknologi.

Norsk offentlig forvaltning anvender teknologi til bærekraftig forvaltning av norske hav- og kystområder.

Norske havnæringer driver bærekraftig ressursutnyttelse.

Norske forskningsmiljøer og havnæringer utvikler og leverer nye grønne energi- klima- og miljøteknologier.

Norske havnæringer er gjennom forskning, utvikling og innovasjon av bærekraftige teknologier konkurransedyktige i et globalt marked.

Norske forsknings- og teknologimiljøer utvikler og leverer teknologier som løser de globale samfunnsutfordringene.

Norske forskningsmiljøer og næringsliv deler aktivt kompetanse og teknologi.

Referanser

18 Norske havnæringer består i denne sammenheng av maritim næring, havbruk, fiskeri, offshore olje og gass, fornybar energi og nye havbaserte næringer, samt tilhørende leverandørindustri.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 28. mai 2022, 05.45 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.