Porteføljeplan for Hav

Havbruksporteføljen

Følgende investeringsmål er definert for havbruksporteføljen:

Overordnet mål og prioriteringer

Hovedmål
(samfunnsmål)

Delmål
(brukermål)

Konkurransedyktige norske hav- og sjømatnæringer.

Verdiskaping og omstilling basert på informasjonsteknologi, nanoteknologi og bioteknologi.

Økonomisk og miljømessig bærekraftig vekst og utvikling i norsk havbruksnæring.

Norsk havbruksnæring er lønnsom, kunnskapsbasert forvaltet og har god samfunnsforankring.

Norsk havbruksnæring er strukturert på en måte som forebygger smitte, har god fiskevelferd og har tilgang til vaksiner for tapsbringende sykdommer.

Rask overgang til lavutslippssamfunnet og god tilpasning til klimaendringene.

Norsk havbruksproduksjon er basert på organismenes biologi, ernæringsbehov og miljøkrav, og på utnyttelse og utvikling av organismenes genetiske potensial.

En sirkulær økonomi med bærekraftig produksjon, tjenesteyting og forbruk.

Et konkurransedyktig næringsliv som leverer grønne energi-, klima- og miljøløsninger til globale markeder.

Rene og rike hav.

Norsk havbruksnæring har bærekraftig og effektiv produksjons-teknologi for alle stadier og en stor del av produksjonen foredles nasjonalt.

Norsk havbruksnæring er diversifisert og -inkluderer oppdrett av lavtrofiske arter, er basert på bærekraftige fôrråvarer og produserer trygg og sunn sjømat.

Trygg og sunn sjømat.

Etisk og samfunnsansvarlig forskning og innovasjon

Norsk havbruksnæring har god fiskevelferd, bærekraftig og etisk produksjon.

Norske FoU-miljøer er globalt ledende innenfor felt som er relevante for norsk havbruksnæring og forvaltning.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 19. januar 2022, 23.11 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.