Porteføljeplan for Hav

Maritim portefølje

Samfunnseffekter utledes av hovedmålene økt verdiskaping for den maritime næringen, mindre miljøbelastning fra maritim virksomhet, og en sikker maritim næring. Virkninger utledes av delmålene som er økt konkurranseevne, styrket omstillingsevne og forbedret samspill og kunnskapsoverføring mellom FoU-miljø og næringen, og av i hvilken grad prosjektene bidrar til å nå de prioriterte områdene som også er formulert som delmål.

Prosjekter innenfor de ulike tematiske prioriteringene vil i ulik grad og på ulik måte bidra til hovedmålet økt verdiskaping. Prosjekter innenfor noen tema vil hovedsakelig bidra gjennom å øke konkurranseevnen, mens prosjekter innenfor andre temaer hovedsakelig vil bidra gjennom å styrke omstillingsevnen. I tillegg vil prosjekter innenfor noen temaer bidra til samfunnseffektene mindre miljøbelastning fra maritim virksomhet, og en sikker maritim næring.

Virkninger og samfunnseffekter

I Maritim verdiskapingsbok (Maritimt Forum) rapporteres det om utviklingen av verdiskaping og sysselsetting innenfor næringen. Ordrebøkene for norske verft sier noe om i hvilke havnæringer aktivitetene er størst. Mange faktorer påvirker disse indikatorene, og bidraget fra Forskningsrådet kan ikke måles med sikkerhet. Slike samfunns- og næringsindikatorer kan gi en indikasjon på økt verdiskaping og omstilling i næringen, og indikatorene må evalueres over tid.

For de følgende prioriterte områdene er det definert spesifikke indikatorer for virkningen av prosjektene:

Autonome og fjernstyrte fartøy

  • antall planlagte eller realiserte autonome skip med vesentlig bidrag av norsk teknologi

Klima- og miljøvennlig maritim virksomhet

  • utslipp til luft og vann fra nye fartøy bygget i Norge eller med norsk teknologi
  • antall fartøyer med null- og lavutslipp med vesentlig bidrag av norsk teknologi

Sikkerhet til havs

  • antall ulykker med norske skip eller i norske farvann, samt antall ulykker i verdensflåten påvirket av norsk teknologi og løsninger

På oppdrag fra Forskningsrådet gjennomfører Møreforskning med jevne mellomrom en «resultatmåling av brukerstyrt forskning», som kan benyttes for å vurdere hvor «vellykkede» prosjekt innenfor porteføljen har vært. Resultat fra disse målingene kan være utgangspunkt for å vurdere eventuelle tiltak.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 28. mai 2022, 05.43 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.