Porteføljeplan for Hav

Marin portefølje

Med utgangspunkt i hovedmålet er det en ønsket samfunnseffekt at marin portefølje bidrar til bedre og mer effektiv forvaltning av de marine ressursene. Relevante resultater og virkninger i denne sammenheng kan for eksempel være at det initieres forskning som gir ny kunnskap som bidrar til sikrere bestandsestimat på en art det drives kommersiell høsting av, eller at forskningen bidrar til kunnskap for nye og bedre rutiner for forvaltning av hav og kystsone. Det er også en ønsket samfunnseffekt at marin portefølje bidrar til økt bærekraftig verdiskaping og lønnsomhet i de marine næringene. En relevant virkning her vil kunne være at den marine satsningen bidrar til innovasjon som øker lønnsomheten i den marine verdikjeden, for eksempel ved at det marine råstoffet utnyttes bedre. Andre resultater, i tillegg til forskningsresultatene, kan for eksempel være forskningssamarbeid eller patenter. Det er svært viktig at resultatene av forskning som initieres, formidles til relevante brukergrupper slik at ny kunnskap blir tatt i bruk. For å sikre god måloppnåelse, tas det sikte på å identifisere indikatorer som så langt det er mulig, kan måle resultater, virkninger og samfunneffekter av innsatsen.

Virkninger

Den marine porteføljen forventes å ha betydning for kunnskap- og teknologiutviklingen gjennom virkninger i et 5–10 års perspektiv. Porteføljen vil bidra til at forskningsbasert og anvendelig kunnskap er tilgjengelig for myndigheter, næringsliv og samfunnet for øvrig. Porteføljen vil bidra til bærekraftig norsk forvaltning av havene og kystsonen, bærekraft og lønnsomhet i fiskeriene og sjømatnæringen, og løsninger som bidrar til å løse de globale bærekraftsutfordringene.

Nedenfor gis en liste over temaer det kan være aktuelt å utarbeide indikatorer for.

Virkninger

Samfunnseffekter

 • Marine økosystemer
 • Marin biodiversitet
 • Miljøgifter og forsøpling
 • Effekter av ulike næringsaktiviteter
 • Beskatningsnivå, beskatningsmønster og fangstteknologi
 • Overvåkingsmetodikk og ressurskontroll
 • Etisk fangst og avlivning
 • Foredling og produksjon
 • Forbruker og marked
 • Mattrygghet og ernæring
 • Marine økosystemtjenester
 • Hav- og kystarealforvaltning
 • Økosystembasert forvaltning
 • Sikre bærekraftig verdiskaping og lønnsomhet
 • Sikre bærekraftig og økosystembasert forvaltning
 • Bidrag til å realisere FNs bærekraftsmål

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 27. mai 2022, 21.15 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.