Porteføljeplan for Hav

Havteknologiporteføljen

Porteføljen på havteknologi skal bidra til konkurransedyktige norske havnæringer, som leverer løsninger til bærekraftig forvaltning av havene, så vel som løsninger til å løse de globale bærekraftsutfordringene. Videre vil tiltak i porteføljen bidra til at norske havnæringer leverer teknologi til energi-, klima- og miljøløsninger i et nasjonalt så vel som et globalt marked.

Innenfor Forskningsrådets målrettede virkemidler er det budsjettformålene MAROFF, HAVBRUK, MARINFORSK, PETROMAKS og ENERGIX, som er de største bidragsyterne på forskning og utviklingen av teknologi innenfor havnæringene. Betydelig satsing på havteknologi og kunnskap om havmiljøet skjer også gjennom basisfinansiering av forskningsinstitutter og gjennom senterordningene SFI og SFF.

Det foregår betydelig teknologiutvikling i havnæringene og innenfor kartlegging av havressursene, utover investeringer fra Forskningsrådet. Samfunnseffekter av forskningen og utviklingen som støttes av Forskningsrådet er derfor vanskelig å måle isolert. Oppgitte samfunnseffekter reflekterer derfor Forskningsrådets ambisjoner i den investerte teknologiutviklingen.

I det følgende er indikatorer for virkning og samfunnseffekter av forskning og utvikling av teknologi knyttet til havnæringene angitt. Per dato er det ikke etablert tilstrekkelige systemer for å måle de angitte indikatorene for samfunnseffekter, mens det for virkninger ventes å være systemer for måling av indikatorer for de enkelte næringene.

Virkninger og samfunnseffekter

Havteknologiporteføljen forventes å ha betydning for kunnskap- og teknologiutviklingen gjennom virkninger i et 5–10 års perspektiv. Porteføljen vil bidra til bærekraftig norsk forvaltning av havene, bærekraftige norske havnæringer, og løsninger som bidrar til å løse de globale bærekraftsutfordringene.

Relevante indikatorer kan være:

Virkninger

Samfunnseffekter

Teknologier, patenter og løsninger

 • som gir økt kunnskap om marine økosystemer er utviklet og tatt i bruk
 • som gir økt oppnåelse av rene hav og trygg sjømat er utviklet og tatt i bruk
 • for anvendelse i norske næringer er utviklet og tatt i bruk
 • rettet mot bærekraftig forvaltning av havene er utviklet og tatt i bruk
 • rettet mot bærekraftsutfordringene er utviklet og tatt i bruk
 • som bidrar til grønne energi-, klima- og miljøløsninger er utviklet og tatt i bruk

Norsk teknologiforskning og -utvikling bidrar til

 • økt kunnskap om marine økosystemer
 • økt oppnåelse av rene hav og trygg sjømat
 • løsninger som sikrer bærekraftig forvaltning av havene

Forskning og utvikling innenfor teknologi

 • bidrar til verdiskaping i norske havnæringer
 • gir konkurransedyktige norske havnæringer
 • gir bærekraftige teknologiske løsninger

Norske havnæringer leverer til et globalt marked

 • grønne energi-, klima- og miljøløsninger
 • løsninger som møter bærekraftsutfordringene

Meldinger ved utskriftstidspunkt 27. mai 2022, 21.28 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.