Porteføljeplan for Hav

Havbruksporteføljen

Både havbruksnæringen og forvaltningen har behov for forskning for at norsk havbruk skal utvikle seg i bærekraftig retning. Det er derfor svært viktig at resultatene av forskning som er, formidles til relevante brukergrupper slik at ny kunnskap blir tatt i bruk. Havbruksporteføljens delmål er derfor formulert som virkninger på samfunnsnivå, ikke bare som resultater, leveranser og tellekanter på prosjektnivå som samles inn av Forskningsrådet.

Det ble i 2018 satt i gang en prosess for å etablere indikatorer for virkninger og samfunnseffekter av Forskningsrådets havbruksportefølje. Slike indikatorer er vanskelig tilgjengelige i den grad de finnes. Dette arbeidet er videreført med intensjon om å utvide Barentswatchs Bærekraftsportal i samarbeid med FHF. Nedenfor er det en liste over hvilke temaer det skal utarbeides indikatorer på. Indikatorer innenfor temaene under er presentert i vedlegg.

Virkninger

Samfunnseffekter

 • Fiskehelse
 • Produksjonsbiologi
 • Kvalitet
 • Ernæring
 • Avl/genetikk
 • Havbruksteknologi
 • Foredlingsteknologi
 • Fôrråvarer
 • Sjømat og helse
 • Verdi
 • Samfunnsaksept
 • Forvaltning
 • Marked

Meldinger ved utskriftstidspunkt 27. mai 2022, 20.07 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.