Porteføljeplan for Hav

Definisjon av porteføljen

Norges viktigste næringer har sitt utspring i havet. Havet er uunnværlig for å løse de globale utfordringene, men samtidig er verdens hav sterkt belastet. En realisering av havets verdier vil kreve bærekraftige tilnærminger. Forskningsrådet skal bidra til kunnskaps- og teknologiutvikling for bærekraftig forvaltning av økosystemer og ressurser i havområdene for å sikre et rent og rikt hav, og produksjon av sunn og trygg sjømat. Forskningsrådet skal også bidra til utvikling av bærekraftige, verdiskapende og konkurransedyktige norske havnæringer.

Porteføljestyre for hav har ansvar for de mest sentrale områdene både for å forstå utfordringene bedre og finne løsningene, og har et overordnet ansvar for Forskningsrådets havportefølje. Den består av og er inndelt i delporteføljer innenfor det marine, det maritime, havbruk og havteknologi.

  • Det marine omfatter forskning på økosystemenes struktur, funksjon variasjon og endring i hav- og kystområder, samt konsekvensene av naturgitte og menneskeskapte påvirkninger på økosystemene (genetisk, individ, populasjon, bestand, samfunn og økosystem). I tillegg omfatter det marine hele verdikjeden innenfor viltlevende marine arter fra høsting (som fiskeri og fangst) via foredling til marked, og samfunnsvitenskapelige problemstillinger knyttet til økosystemtjenester, hav- og kystarealforvaltning og økosystembasert forvaltning.
  • Havbruk retter seg mot hele verdikjeden fra avl og fôrråstoff til konsument, inkludert foredling og marked. Porteføljen er primært næringsrettet, men har også betydelig relevans for forvaltningen av denne i tillegg til grunnleggende kunnskapsoppbygging innenfor relevante forskningsområder.
  • Det maritime omfatter rederinæringen, verftsindustrien, tjenesteleverandører og utstyrs-leverandører til alle typer skip og fartøy for utnyttelse av havrommet, inkludert fartøy og maritim teknologi knyttet til andre havnæringer. Forbindelsen til myndigheter, og næringsaktører som inngår i logistikk- og verdikjeder knyttet til sjøtransport og marine operasjoner er også del av den maritime porteføljen. Den inkluderer også forskningsmiljøer på teknologiske og samfunnsvitenskapelige tema av betydning for norsk maritim næring.
  • Havteknologi spenner over alle havrelaterte bransjer, også de som omfattes av andre porteføljestyrer, inklusive leverandørindustrien. Porteføljestyret for hav har fått et særskilt ansvar for å koordinere Forskningsrådets innsats på havteknologi.
  • Hav-porteføljen inngår også i Forskningsrådets satsing på bioøkonomi.
  • Porteføljen utgjør også en vesentlig andel av Forskningsrådets samlede satsing på mat.

Hver av de fire delporteføljene består av målrettet innsats og øvrig innsats. Porteføljestyret for hav har investeringsansvar for den målrettede innsatsen i form av de budsjettformålene som er rettet spesielt mot hver av områdene beskrevet i de første fire kulepunktene over. Det omfatter i underkant av 50% av Forskningsrådets totale investeringer på hav[1]I tillegg har porteføljestyret et overordnet ansvar for å koordinere Forskningsrådets øvrige innsats på hav.

Den øvrige innsatsen innenfor hav består av en rekke budsjettformål[2], sentersatsninger og infrastruktur. 

Den internasjonale innsatsen innenfor marin, havbruk, maritim, og havteknologi omfatter både samarbeid initiert som resultat av Forskningsrådets nasjonale utlysninger, og at Forskningsrådet bidrar med midler for å sikre norsk deltagelse i ulike internasjonale utlysningssamarbeid.

Det budsjetterte skattefradraget basert på SkatteFUNN-prosjekter i 2019 var 693,4 millioner kroner innenfor marin/sjømat og 268,7 millioner innenfor maritim sektor, som samlet utgjør 17,2% av skattefradrag i Skattefunn for 2019.

Den samlede nasjonale FoU-innsatsen på hav, er på ca. 7,8 mrd. kroner (NIFU, 2019). Hovedandelen av forskning på hav i Norge går dermed utenom Forskningsrådets konkurransearenaer.

Forskningsrådets portefølje på hav:

imageczv79.png

Fag/teknologi

Havporteføljen spenner over et bredt spekter av fagområder. Hovedvekten er på teknologi (48%), matematikk og naturvitenskap (25%), landbruks- og fiskerifag (20%), men også med et innslag av samfunnsvitenskap (5% i 2019). Porteføljen er spredt på ulike teknologiområder med 25% bioteknologi, 20% IKT og digitalisering og ca. 10% miljøteknologi.

Tema

Havporteføljen spenner fra marin grunnforskning til havbruksforskning og maritim forskning, utvikling og innovasjon (FoUoI). Den marine delporteføljen er primært definert ut fra tematisk innretning.

Anvendelsesområde

Kunnskap om marine økosystemer er avgjørende for alle aktiviteter i porteføljen. Anvendelsen av den maritime forskningen er særlig knyttet til utvikling av maritime bransjer. Resultater fra havbruksforskningen anvendes for utvikling av en bærekraftig næring og er viktig for forvaltningen som regulerer bransjen. Resultater fra den grunnleggende forskningen knyttet til ressursgrunnlaget er relevant for utvikling av bærekraftig fiskeri og sjømatindustrien. Resultatene fra den marine porteføljen gir et viktig kunnskapsgrunnlag for myndighetenes økosystembaserte forvaltning. Samtlige porteføljer henvender seg til norske forskningsinstitutter, universiteter, høgskoler og andre forskningsmiljøer, og mot forvaltning, næringsliv og samfunnet for øvrig, men i ulik grad. Havteknologiporteføljen spenner over alle havrelaterte bransjer og forvaltning, også de som omfattes av andre porteføljestyrer, inklusive leverandørindustrien.

FoUoI-verdikjede

Forskningen i porteføljen for hav inkluderer grunnforskning, anvendt forskning og innovasjon. FoUoI-innsatsen omfatter både nysgjerrighetsdrevet, problemorientert og næringsrettet forskning. De ulike områdene opererer innenfor ulike deler av FoUoI-verdikjeden. Mens den marine innsatsen i hovedsak er rettet mot grunnleggende forskning og anvendt forskning, er havteknologi og den maritime innsatsen primært rettet mot FoU som gir innovasjon i bedriftene, og næringsrettet anvendt forskning og kompetansebygging i forskningsmiljøene. Hovedinnsatsen i havbruksforskningen ligger mellom marin og maritim innsats i FoUoI-verdikjeden. Infrastruktur til bruk for demonstrasjon og verifisering blir støttet gjennom andre ordninger (Norsk Katapult).

Samlet vurdering av porteføljens avgrensing

Innenfor dimensjonene som avgrenser havporteføljen er det tydelige skillelinjer mellom de ulike delene av porteføljen.

Den marine porteføljen er primært avgrenset av forskningstema, men retter seg også mot sjømatnæringen og er relevant for alle porteføljer som omfatter marine økosystemer, forvaltning og næringsliv.

Havbruksporteføljen skal utvikle en bærekraftig havbruksnæring og den maritime porteføljen skal primært bidra til å utvikle maritime næringer og operasjoner. Porteføljene har stor bredde både innenfor fag og teknologier, og kjennetegnes ved at FoUoI-innsatsen er relevant for bransjene og forvaltningen av disse. Den maritime porteføljen er relevant for alle havnæringene, og det er klare grenseflater mellom denne porteføljen og porteføljene for petroleum og energi, transport og lavutslipp.

Tilsvarende gjelder for havteknologiporteføljen som spenner over alle havrelaterte bransjer, men som er primært rettet mot utvikling og innovasjon av teknologi til anvendelse i både næringsliv og forvaltning.

Referanser

1 Merk at det finnes flere definisjoner/beskrivelser av hva hav inkluderer. I porteføljesammenheng legger vi denne porteføljeplanens definisjon til grunn.
2 Budsjettformål = tidligere programmer i Forskningsrådet

Meldinger ved utskriftstidspunkt 19. januar 2022, 23.12 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.