Porteføljeplan for Hav

Budsjettformål

Det marine finansieres i hovedsak av Nærings- og fiskeridepartementet med 72%, deretter Klima- og miljødepartementet med ca. 20%, etterfulgt av Kunnskapsdepartementet med ca. 6%. I tillegg bidrar Olje- og energidepartementet med 2,5 millioner kroner som er øremerket overvåkningsprogrammet SEAPOP.

Det maritime finansieres av Nærings- og fiskeridepartementet. Havbruk finansieres av hovedsakelig av Nærings- og fiskeridepartementet, men Kunnskapsdepartementet bidrar også med midler fra sektorovergripende del[19]. Den tverrgående satsningen på havteknologi finansieres av Nærings- og fiskeridepartementet. Ytterligere midler til Forskningsrådets generelle satsning på havteknologi hentes fra relevante budsjettformål sine budsjetter. Midlene lyses ut i tråd med tildelingsbrevet fra det enkelte departement for det enkelte budsjettformål, noe som reflekteres i bredden av porteføljens investeringsmål og tiltak.

Porteføljestyret for hav forvalter tre budsjettformål. Det er de tidligere programmene MARINFORSK, HAVBRUK og MAROFF. En nærmere beskrivelse av mål, prioriteringer og er gitt i deres programplaner. Porteføljen for hav har i tillegg ansvar for Forskningsrådets satsning på havteknologi, inklusive tverrgående satsning på havteknologi. Sistnevnte styres av Forskningsrådets styre, men porteføljestyret for hav har ansvar for å forvalte midlene på vegne av styret.

Andre budsjettformål utenfor porteføljen for hav som bidrar vesentlig til marin portefølje er:

  • Innenfor fagområdet matematikk og naturvitenskap: Arven etter Nansen og FORINFRA, FRIMEDBIO, POLARPROG, KLIMAFORSK og MILJØFORSK.
  • Innenfor fagområdet teknologi: BIOTEK2021, BIA, PETROMAKS og FORINFRA.
  • Når det gjelder fagområdet landbruks- og fiskerifag er også BIOTEK2021 et sentralt budsjettformål.
  • Den samfunnsvitenskapelige innsatsen retter seg primært mot tverrfaglig forskning og økonomi, og de viktigste andre budsjettformålene er POLARPROG og KLIMAFORSK.

Andre budsjettformål utenfor porteføljen for hav som bidrar vesentlig til havbruksporteføljen er: BIOTEK2021, FRIMEDBIO, FORINFRA, NÆRINGSPHD, FORNY2020, MILJØFORSK, BIONÆR, BIA i tillegg til senterordningene SFI og SFF.

Andre budsjettformål utenfor porteføljen for hav som bidrar vesentlig til maritim portefølje er: FORINFRA og senterordningene SFI og SFF.

Andre budsjettformål utenfor porteføljen for hav som bidrar vesentlig til satsningen på havteknologi er PETROMAKS2 og ENERGIX. SkatteFUNN blir også anvendt i betydelig grad innenfor alle havnæringene.

Referanser

19 Sektorovergripende midler fra Kunnskapsdepartementet skal utfases frem til 2022.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 27. mai 2022, 21.40 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.