Porteføljeanalysen for Hav

Havteknologiporteføljen

Følgende investeringsmål er definert for havteknologiporteføljen.

Overordnet mål og prioriteringer

Hovedmål (samfunnsmål)

Delmål (brukermål)

Rene og rike hav.

 

Trygg og sunn sjømat.

 

Konkurransedyktige hav norske hav- og sjømatnæringer.

 

Bærekraftig forvaltning av havet og kystområdene.

 

Rask overgang til nullutslippssamfunnet og god tilpasning til klimaendringene.

 

Et konkurransedyktig næringsliv leverer grønne energi- klima- og miljøløsninger til globale markeder.

 

Teknologiutvikling som rettes inn mot å løse de globale samfunnsutfordringene.

 

Næringsutvikling og omstilling av offentlig sektor basert på kobling av teknologi- og domenekunnskap, og på nye forretningsmodeller.

Teknologi anvendes til bærekraftig forvaltning og utnyttelse av ressurser i, på og under havet.

 

Økonomisk og miljømessig bærekraftig vekst og utvikling i norske havnæringer.[1]

 

Norske havnæringer er globalt ledende i å levere grønne energi- klima- og miljøløsninger.

 

De globale samfunnsutfordringene løses ved teknologiutvikling som anvendes i bærekraftig forvaltning og av et bærekraftig næringsliv.

 

Teknologi anvendes til bærekraftig forvaltning og utnyttelse av ressurser i, på og under havet.

 

Økonomisk og miljømessig bærekraftig vekst og utvikling i norske havnæringer.

Norske forskningsmiljøer oppnår økt kunnskap om havets økosystemer gjennom bruk av ny teknologi.

 

Norsk offentlig forvaltning anvender teknologi til bærekraftig forvaltning av norske hav- og kystområder.

 

Norske havnæringer driver bærekraftig ressursutnyttelse.

 

Norske forskningsmiljøer og havnæringer utvikler og leverer nye grønne energi- klima- og miljøteknologier.

 

Norske havnæringer er gjennom forskning, utvikling og innovasjon av bærekraftige teknologier konkurransedyktige i et globalt marked.

 

Norske forsknings- og teknologimiljøer utvikler og leverer teknologier som løser de globale samfunnsutfordringene.

 

Norske forskningsmiljøer og næringsliv deler aktivt kompetanse og teknologi.

Fag/teknologi

Forskningsrådet siden 2018 fått tildelt over statsbudsjettet øremerkede midler til tverrgående satsning på havteknologi. Målet med satsningen er å styrke kompetanse og teknologioverføringen mellom havnæringene. Ansvaret for anvendelsen av disse midlene er lagt til porteføljestyret for hav.

Innsatsen innenfor havteknologiporteføljen favner derfor bredt, og det er ikke satt noen faglige eller teknologiske avgrensninger for porteføljen. Porteføljen omfatter teknologiutvikling innenfor bla. fartøyer og flytende innretninger, ulike typer produksjonsteknologi, energieffektivitet, automatisering, logistikk- og vedlikeholdsløsninger, marin teknologi og bioteknologi, IKT-teknologi, produksjons- og material-teknologi og miljøteknologi.

Flere av de havrelaterte budsjettformålene i Forskningsrådet er svært teknologirettete, og har en betydelig finansiering innenfor havteknologi. Tilgjengelig statistikk innenfor havteknologi for 2020 er begrenset, og innsatsen innenfor havteknologi og tilhørende porteføljeanalyse omtales derfor i de respektive delporteføljenes analyser. Budsjettformålene MAROFF, HAVBRUK og MARINFORSK hadde i 2020 en samlet innsats tilknyttet teknologi på 218,1 millioner kroner.

I tillegg kommer teknologisatsningen innenfor petroleum og fornybar energi og lavutslipp.

De øremerkede midlene fra NFD er i 2020 anvendt til delfinansiering av en SFI, og til delfinansiering av 4 nasjonale prosjekter som omfatter teknologi og/eller kompetanseoverføring. Prosjektene følges opp av budsjettformålene Havbruk (2 prosjekter), MAROFF (1 prosjekt) og BIA (1 prosjekt).

Tema

Innsatsen innenfor havteknologiporteføljen favner tematisk bredt, og det er i 2020 ikke satt noen tematiske avgrensninger for porteføljen som så dann. Avgrensinger kan være satt innenfor den enkelte delportefølje (budsjettformål) sine satsninger og vil være reflektert i disse porteføljeanalysene. De 4 prosjektene som er delfinansiert fra øremerkede midler fra NFD er i 2020 omfatter utvikling av en demonstrator av en batteridrevet AUV for tilstandsmåling i merd med relevans også innenfor olje- og gass, maritim næring og marin overvåkning; Logistikk av fôrleveranser til havbruk med relevans for maritim næring; utvikling av inspeksjonsdroner (generisk) fra mindre fartøy som retter seg mot olje g gass, offshore vind, maritimt, og havbruk; og utvikling av Reciprocal Physics and Data models for anvendelse innenfor petroleumsindustrien, offshore havvind og broer.

Anvendelsesområde

Innsatsområdet omfatter utvikling av kompetanse og teknologi mellom de havbaserte næringene, som består av maritim næring, havbruk, fiskeri, offshore olje- og gassutvinning, offshore fornybar energi og nye havbaserte næringer.  Området omfatter innovativ utnyttelse av nye markeder, teknologier og forretningsmodeller for de bedriftene som eier, opererer, bygger og leverer utstyr og tjenester til alle typer skip, fartøy og installasjoner for utnyttelse av havrommet.

Porteføljen for havteknologi har grenseflater mot portefølje for petroleum og energi, transport og lavutslipp med tanke på sektorovergripende havteknologi. For anvendelse innenfor de 4 prosjektene som er delfinansiert fra øremerkede midler fra NFD er i 2020, så henvises det kapittel Tema.

FoUoI verdikjede

Havteknologi retter seg mot universiteter, høgskoler og offentlig finansierte forskningsinstitutter, og mot private bedrifter. Forskningen dekker spekteret fra strategisk grunnforskning til problemløsning og innovasjon. Virkemidlene som anvendes ved Forskningsrådet er primært innenfor innovasjonsprosjekter i næringslivet (IP-N) og kompetanseprosjekter. Betydelig satsing på havteknologi og kunnskap om havmiljøet skjer også gjennom basisfinansiering av forskningsinstitutter og gjennom senterordningene SFI og SFF.

Maritime bedrifter står sentralt i teknologiutviklingen i olje- og gassnæringen, og spesialskip, posisjoneringssystemer og styringssystemer er eksempler på kunnskapsområder hvor den norske næringen leder an. Koblingen til marin sektor og havbrukssektoren er også sterk, og teknologi og løsninger utviklet i maritim sektor tas i bruk bl.a. av fiske- og fangstfartøy, og fartøy som er del av havbruksnæringen.

Øremerkede midler fra NFD på havteknologi i 2020 er tildelt til prosjekter med bred anvendelse innenfor et bredt spekter av havnæringer.

Arbeidsdeling nasjonalt og internasjonalt

I Forskningsrådets portefølje på havteknologi er det internasjonalt samarbeid i mange av innovasjons- og kompetanseprosjektene. Det samarbeides også bilateralt med land både i og utenfor Europa. Horisont 2020 der norske aktører innenfor hav-relaterte tema står sterkt, har vært/er den viktigste arenaen for norske aktører for internasjonalt forskningssamarbeid.

Forskningsrådet deltar bla. i ERA-Net MarTERA – marine and maritime technology for a new ERA, der norske teknologimiljøer har gjort det svært bra. Det er gjennomført 4 utlysninger i MarTERA, hvorav den siste blir gjennomført i 2021.

Finansiering

Midlene som anvendes til havteknologirelaterte prosjekter innenfor de enkelte budsjettformålene kommer fra Nærings- og fiskeridepartementet og Olje- og energidepartementet. Midlene er anvendt både nasjonalt og internasjonalt. Grunnet begrenset merke på havteknologi i Forskningsrådet er statistikk for anvendelse av midler dekket av de andre delporteføljenes analyse.

Midler til satsningen på havteknologi på tvers (16,6 millioner i 2020) kommer fra Nærings- og fiskeridepartementet. Midlene har i 2020 blitt anvendt på nasjonal utlysning av Innovasjonsprosjekter i næringslivet der prosjekter som omfatter teknologi og/eller kompetanseoverføring er delfinansiert av midlene fra Nærings- og fiskeridepartementet.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 28. mai 2022, 05.30 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.