Porteføljeanalysen for Hav

Avgrensing av porteføljen

Porteføljestyret for hav har ansvar for marin, havbruk og maritim aktivitet i tillegg til havteknologi i Forskningsrådet. Det marine området inkluderer forskning på økosystemene i hav- og kystområder og påvirkninger fra menneskelig aktivitet, samt hele verdikjeden fra høsting av marine ressurser via foredling til marked. Maritim sektor omfatter rederinæringen, verftsindustrien, tjenesteleverandører og utstyrs-leverandører til alle typer skip og fartøy for utnyttelse av havrommet, inkludert fartøy og maritim teknologi knyttet til andre havnæringer. Den inkluderer også forskningsmiljøer på teknologiske og samfunnsvitenskapelige tema av betydning for norsk maritim næring. Havbruksporteføljen retter seg mot hele verdikjeden i havbruk, fra avl og fôrråstoff til konsument, inkludert foredling og marked. Porteføljen er primært næringsrettet, men har også betydelig relevans for forvaltningen av denne i tillegg til grunnleggende kunnskapsoppbygging innenfor relevante forskningsområder. Porteføljen er også et viktig virkemiddel for å realisere Forskningsrådets satsing på bioøkonomi.

Porteføljestyret for hav finansierer maritime operasjoner tilknyttet fornybar energiproduksjon og petroleumsindustrien, men er ikke ansvarlig for finansiering av forskning direkte innenfor disse sektorene.

Fag/teknologi (2019 tall)

Hav-porteføljen spenner over et bredt spekter av fagområder, men med hovedvekt på teknologi (48%), matematikk og naturvitenskap (25 %), Landbruks- og fiskerifag (20 %), men også med et signifikant og økende innslag av samfunnsvitenskap (5 % i 2019). Porteføljen er også spredt på ulike teknologiområder med 25 % merket bioteknologi, 20 % IKT og digitalisering og ca. 10 % av porteføljen er merket "miljøteknologi".

Tema

På samme måte som for fag/teknologier spenner hav-porteføljen over ulike fagtemaer, fra marin grunnforskning til havbruks- og maritim FoUoI (forskning, utvikling og innovasjon). Den marine del-porteføljen er primært definert ut fra tematisk innretning og henvender seg til norske forskningsinstitutter, universiteter, høgskoler og andre forskningsmiljøer, i tillegg til forvaltning, næringsliv og samfunnet forøvrig.

Anvendelsesområde

Havbruksporteføljen og den maritime porteføljen defineres primært ut fra de to bransjene/sektorene de er knyttet til og i liten grad langs andre dimensjoner. Det samme gjelder den marine porteføljen knyttet til ressursgrunnlaget for fiskerinæringen. Den marine porteføljen er grunnleggende for forvaltningen av fiskerinæringen og for å vurdere effekten av menneskelig påvirkning på økosystemene. En betydelig andel av den marine innsatsen er forvaltningsrettet og bidrar med resultater av stor betydning for bedre miljø- og fiskeriforvaltning.

FoUoI-verdikjede

Forskningen inkluderer både grunnforskning, anvendt forskning og innovasjon med relevans for havet og kysten, maritim-, fiskeri- og havbrukssektoren. FoUoI-innsatsen i hav omfatter både nysgjerrighetsdrevet og problemstyrt forskning. Det er ulikt verdikjedefokus mellom de ulike delporteføljene innenfor hav-porteføljen. Mens den marine innsatsen i hovedsak er innrettet mot 3 grunnleggende forskning og anvendt forskning på et lavere TRL nivå, er den maritime innsatsen primært rettet mot FoU som gir innovasjon i bedriftene, og næringsrettet anvendt forskning og kompetansebygging i forskningsmiljøene. Hovedinnsatsen i havbruksforskningen ligger mellom marin og maritim innsats i FoUoI-verdikjeden.

Samlet vurdering av porteføljens avgrensing

Innenfor alle dimensjonene som avgrenser hav-porteføljen er det svært tydelige skillelinjer mellom de ulike delporteføljene som porteføljen er sammensatt av. For eksempel er havbruksporteføljen 72 % landbruks- og fiskerifag i motsetning til den maritime porteføljen med kun 7 %. Den marine porteføljen er primært avgrenset av forskningstema, mens havbruksporteføljen og den maritime porteføljen defineres hovedsakelig ut fra anvendelsesområde. Disse to delporteføljene har en stor bredde både innenfor fag og teknologier, men kjennetegnes primært ved at FoUoI-innsatsen er relevant for bransjene og forvaltningen av disse. Havbruks- og maritim portefølje skiller seg ved at havbruksporteføljen har et tyngdepunkt i retning grunnleggende og anvendt forskning, mens den maritime porteføljen er mer i retning av industriell forskning og innovasjon. Til sammenligning er den marine porteføljen dominert av grunnleggende forskning.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 19. januar 2022, 23.44 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.