Investeringsplanen for Hav

Tiltaksplan

Investeringsplanen for tverrgående satsning på havteknologi legger opp til en videreføring av nasjonale utlysninger innenfor innovasjonsprosjekter for næringslivet (IP-N). En andel av midlene er fordelt til deltagelse i siste utlysning er ERA-net MarTERA på marine og maritime teknologier. Det er videre satt av deltagelse i EUs rammeprogram Horisont Europa fra 2024.

Det foreslås videre at en andel av midlene går inn i etablering av et potensielt eget havsenter der teknologi- og kompetanseutvikling vil stå sentralt.

I løpet av 2020 og 2021 vil det gjøres en vurdering av om det er relevant med en økning i den tverrgående satsningen på havteknologi, med effekt fra 2022.

Tiltakene møter følgende brukermål definert for porteføljen havteknologi 

  • norske forskningsmiljøer og næringsliv deler aktivt kompetanse og teknologi
  • norske havnæringer er gjennom forskning, utvikling og innovasjon av bærekraftige teknologier konkurransedyktige i et globalt marked.
  • norske forsknings- og teknologimiljøer utvikler og leverer teknologier som løser de globale samfunnsutfordringene.

Tilgjengelig budsjett er angitt i hele millioner og tar som utgangspunkt nullvekst i investeringsplanens og langtidsbudsjettets løpetid.

 

 

Brukermål

Aktuelle søknadstyper

Budsjett 2021
(beløp)*

Planlagt 2022
(beløp)

Planlagt 2023
(beløp)

Utlysning av nasjonale midler til næringsrettet forskning der kompetanse- og teknologi-overføring mellom havnæringene inngår.

Norske forskningsmiljøer og næringsliv deler aktivt kompetanse og teknologi.

Norske havnæringer er gjennom forskning, utvikling og innovasjon av bærekraftige teknologier konkurransedyktige i et globalt marked.

Norske forsknings- og teknologimiljøer utvikler og leverer teknologier som løser de globale samfunnsutfordringene

 IP-N

 

 

SFI**

16

 

 

0

8

 

 

3

13

 

 

3

Deltagelse i internasjonale utlysninger som har som mål å utvikle teknologi som skal levere grønne energi-, klima- og miljøløsninger.

Delta i internasjonale utlysninger for utvikling av teknologi i havnæringene som vil løse globale samfunnsutfordringer.

Norske havnæringer er gjennom forskning, utvikling og innovasjon av bærekraftige teknologier konkurransedyktige i et globalt marked.

Norske forsknings- og teknologimiljøer utvikler og leverer teknologier som løser de globale samfunnsutfordringene.

Internasjonal utlysning

0

5

 0

SUM

 

 

 16

16

 16

*Midler tilgjengelig for 2021 er allerede forpliktet gjennom IP-N utlysning 2020.
**Gjelder SFI 309281 Floating structures for the next generation ocean industries ledet av SINTEF OCEAN som allerede bevilget støtte. Midlene angitt for denne SFIen vil m.a.o ikke lyses ut, men er lagt inn for helhetens skyld.