Investeringsplan 2022-2024

Prioriteringer

Prioritering av bruk av midlene skal sees i lys av den overordnete forventningen om at midlene skal anvendes til prosjekter som bidrar til utvikling og utveksling av kompetanse og/eller teknologi på tvers av havnæringene.

Faglige og teknologiske prioriteringer

Den tverrgående satsningen på havteknologi omfatter teknologiutvikling innenfor bla. fartøyer og flytende innretninger, ulike typer produksjonsteknologi, energieffektivitet, automatisering, logistikk- og vedlikeholdsløsninger, marin teknologi og bioteknologi, IKT-teknologi, produksjons- og material-teknologi og miljøteknologi.

Generelt bør teknologiforskningen innrettes slik at den tilrettelegger for utvikling og anvendelse av teknologier som kan gi verdiskaping og nye muligheter både i eksisterende og framvoksende havnæringer. Forskning på teknologier for å fremme utvikling av bærekraftige, verdiskapende og konkurransedyktige havnæringer vil derfor være viktig for porteføljen på havteknologi.

Kunnskap om havet og havets økosystemer er avgjørende for å sikre bærekraftig og forsvarlig utnyttelse av havets ressurser. Nye teknologier som sensorer, muliggjørende teknologier og økt bruk av autonomi kan være viktige bidragsytere til å dekke dette kunnskapsbehovet.

Tematiske prioriteringer

Porteføljen for tverrgående satsning på havteknologi har stor bredde og omfatter forskning, utvikling og innovasjon på teknologier som kan bidra til verdiskaping og utvikling gjennom kompetanse og teknologioverføring mellom de norske havbaserte næringene. Det omfatter innovativ utnyttelse av nye markeder, bærekraftig, klima- og miljøvennlig teknologiutvikling, inklusive teknologiutvikling for tilpasning til klimaendringer og avbøtende tiltak, teknologier som bidrar til bærekraftig og forsvarlig havutnyttelse, teknologi for økt sjøsikkerhet og maritime operasjoner i nordområdene, muliggjørende teknologier som kan akselerere digitaliseringen av havnæringene, og teknologier og forretningsmodeller for de bedriftene som eier, opererer, bygger og leverer utstyr og tjenester til alle typer skip, fartøy og installasjoner for utnyttelse av havrommet.

I lys av økt satsning på det grønne skiftet og FNs klimarapport fra august 2021 kan det være relevant å rette midlene tematisk mot teknologiutvikling for tilpasning til klimaendringer og avbøtende tiltak, herunder energieffektivisering og alternative energikilder og -bærere.

Prioriterte anvendelsesområder

Forskningsrådets tverrgående satsning på havteknologi retter seg mot alle eksisterende og fremtidige havnæringer, og har slik sett et svært bredt anvendelsesområde. Prioritering av porteføljens anvendelsesområder vil derfor også styres av prioriteringene gitt innenfor områdene maritim, marin, havbruk, petroleum og energi, transport og lavutslipp.

Prioriterte forskningsarter (FoUoI-verdikjede)

Den målrettede tverrgående satsningen på havteknologi retter seg primært mot næringsrettet innovasjon, dvs. midlene retter seg mot et relativt høyt TRL-nivå. Nasjonale virkemidler relevante for tverrgående satsning på havteknologi er derfor primært innenfor innovasjonsprosjekter i næringslivet (IP-N), men også SFI er anvendt.

Forskningsrådet deltar i ERA-NET MarTERA – marine and maritime technology for a new ERA, som retter seg mot hele bredden av havnæringene. ERA-NET MarTERA dekker på mange måter den internasjonale delen av Forskningsrådets satsning på havteknolog, og midler fra havteknologiporteføljen var del av norsk deltagelse i siste utlysning i MarTERA i 2021. Det vil kunne være aktuelt å bidra med midler inn i partnerskapet A climate neutral, sustainable and productive ocean economy, som er del av Horisont Europa. Partnerskapet er bl.a. forventet å ta opp tema som er omfattet av ERA-Net MarTERA marine and maritime technology for a new ERA.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 3. februar 2023, 20.33 CET

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 8. februar betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 torsdag 2. februar til tysdag 7. februar kl. 08.00–15.45 og onsdag 8. februar kl. 08.00–13.00.