Investeringsplanen for Hav

Prioriteringer

Prioritering av bruk av midlene skal sees i lys av den overordnete forventningen om at midlene skal anvendes til prosjekter som bidrar til utvikling og utveksling av kompetanse og/eller teknologi på tvers av havnæringene.

Faglige og teknologiske prioriteringer
Den tverrgående satsningen på havteknologi omfatter teknologiutvikling innenfor bla. fartøyer og flytende innretninger, ulike typer produksjonsteknologi, energieffektivitet, automatisering, logistikk- og vedlikeholdsløsninger, marin teknologi og bioteknologi, IKT-teknologi, produksjons- og material-teknologi og miljøteknologi.

Generelt bør teknologiforskningen innrettes slik at den tilrettelegger for utvikling og anvendelse av teknologier som kan gi verdiskaping og nye muligheter både i eksisterende og framvoksende havnæringer. Forskning på teknologier for å fremme utvikling av bærekraftige, verdiskapende og konkurransedyktige havnæringer vil derfor være viktig for porteføljen på havteknologi.

Kunnskap om havet og havets økosystemer er avgjørende for å sikre bærekraftig og forsvarlig utnyttelse av havets ressurser. Nye teknologier som sensorer, muliggjørende teknologier og økt bruk av autonomi kan være viktige bidragsytere til å dekke dette kunnskapsbehovet.
Bærekraftig teknologi- og næringsutvikling vil være havnæringenes fremste konkurransefortrinn i tiden fremover. Bærekraftperspektiv der økonomi, miljø og samfunn ses i sammenheng vil være viktig innenfor teknologiutviklingen fremover.

Samfunnsvitenskapelig og tverrfaglig forskning i tillegg til naturvitenskap for å forstå og redusere barrierene for implementering av ny teknologi og kompetanse vil være viktig fremover. Det er bl.a. relevant å satse på forskning som øker evnen til å ta i bruk muliggjørende teknologier som kan akselerere digitaliseringen av havnæringene.

Tematiske prioriteringer
Porteføljen for tverrgående satsning på havteknologi har stor bredde og omfatter forskning, utvikling og innovasjon på teknologier som kan bidra til verdiskaping og utvikling gjennom kompetanse og teknologioverføring mellom de norske havbaserte næringene. Det omfatter innovativ utnyttelse av nye markeder, bærekraftig, klima- og miljøvennlig teknologiutvikling, inklusive teknologiutvikling for tilpasning til klimaendringer og avbøtende tiltak, teknologier som bidrar til bærekraftig og forsvarlig havutnyttelse, teknologi for økt sjøsikkerhet og maritime operasjoner i nordområdene, muliggjørende teknologier som kan akselerere digitaliseringen av havnæringene, og teknologier og forretningsmodeller for de bedriftene som eier, opererer, bygger og leverer utstyr og tjenester til alle typer skip, fartøy og installasjoner for utnyttelse av havrommet.

Prioriterte anvendelsesområder
Forskningsrådets tverrgående satsning på havteknologi retter seg mot alle eksisterende og fremtidige havnæringer, og har slik sett et svært bredt anvendelsesområde. Prioritering av porteføljens anvendelsesområder vil derfor i stor grad styres av prioriteringene gitt innenfor områdene maritim, marin, havbruk, petroleum og energi, transport og lavutslipp.

Prioriterte forskningsarter (FoUoI-verdikjede)
Havteknologi retter seg mot universiteter, høgskoler, offentlig finansierte forskningsinstitutter, og næringsliv. Forskningen dekker spekteret fra strategisk grunnforskning til problemløsning og innovasjon.
Den målrettede tverrgående satsningen på havteknologi retter seg primært mot næringsrettet innovasjon, dvs. midlene retter seg mot et relativt høyt TRL-nivå. Nasjonale virkemidler relevante for tverrgående satsning på havteknologi er derfor primært innenfor innovasjonsprosjekter i næringslivet (IP-N).

Forskningsrådet deltar i ERA-NET MarTERA – marine and maritime technology for a new ERA. MarTERA retter seg mot hele bredden av havnæringene. Det er gjennomført 3 utlysninger i MarTERA der norske teknologimiljøer har gjort det svært bra, og det planlegges for en siste utlysning i 2021. MarTERA dekker på mange måter den internasjonale delen av Forskningsrådets satsning på havteknologi, og det ansees som relevant å anvende tilgjengelig midler som del av norsk deltagelse i siste og 4.utlysning i MarTERA.

Det vil videre kunne være relevant å bidra med midler inn i partnerskapet A climate neutral, sustainable and productive ocean economy, som er planlagt som del av EU neste rammeprogram – Horisont Europa, fra 2023/2024.