Investeringsplanen for Hav

Investeringsplan for budsjettformålet Tverrgående satsning på havteknologi

Forskningsrådet startet en rettet innsats på havteknologi i 2014, og relevante budsjettformål har deltatt i en felles koordinert utlysning på havteknologi i perioden 2016 – 2019, der samlet utlyst beløp har ligget på ca. 95-100 mill. kroner årlig. Midlene har blitt utlyst som Innovasjonsprosjekt i næringslivet (IP-N) innenfor det enkelte budsjettformål, som også har behandlet søknader og fulgt opp prosjektene som er innvilget støtte.

Forskningsrådet har siden 2019 blitt tildelt midler fra NFD øremerket utvikling og utveksling av kompetanse og teknologi på tvers av havnæringene, dvs. maritim næring, havbruk, fiskeri, offshore olje, gass og fornybar energi, og nye havbaserte næringer. Forskningsrådets Hovedstyre har lagt ansvaret for at midlene kommer til anvendelse til porteføljestyret for Hav. Midlene har blitt lyst som Innovasjonsprosjekt i næringslivet (IP-N), og blitt fordelt på de IP-N søknadene som har høyest relevans for utlysningen av tverrgående satsning på havteknologi, og som samtidig har høy kvalitetsvurderingen uavhengig av søknadens tilhørighet til budsjettformål.
Følgende investeringsplan gjelder for anvendelse av midler allokert til Forskningsrådets tverrgående satsning på havteknologi.
Følgende mål og tiltak, relevant for tverrgående satsning på havteknologi, er definert i porteføljeplan for hav.

Brukermål

Tiltak

Norske forskningsmiljøer og næringsliv deler aktivt kompetanse og teknologi.

Norske havnæringer er gjennom forskning, utvikling og innovasjon av bærekraftige teknologier konkurransedyktige i et globalt marked.

Norske forsknings- og teknologimiljøer utvikler og leverer teknologier som løser de globale samfunnsutfordringene.

Utlysning av nasjonale midler til næringsrettet forskning der kompetanse- og teknologi-overføring mellom havnæringene inngår.

Deltagelse i internasjonale utlysninger som har som mål å utvikle teknologi som skal levere grønne energi-, klima- og miljøløsninger.

Delta i internasjonale utlysninger for utvikling av teknologi i havnæringene som vil løse globale samfunnsutfordringer.