Investeringsplan 2022-2024

Prioriteringer

Faglige og teknologiske prioriteringer

Den maritime porteføljen dekker mange teknologi- og fagområder. Norge må utvikle kompetanse og eierskap til de områdene som er vesentlige for videreutvikling av den maritime næringen, og som sikrer norsk konkurransekraft. Det er behov for kompetanse innen tradisjonelle maritime fagområder. Det er også avgjørende med kompetanse innen muliggjørende teknologier, særlig ulike former for maritim IKT, nye materialer og produksjonsmetoder. Men der er også behov for ny teknologi og løsninger som bidrar til å kutte utslipp til luft og vann, reduserer energibehovet og utvikling av nye energibærere.

Maritim tjenesteyting er en viktig del av den norske maritime næringen. Ny teknologi og nye markeder kan føre til nye tjenestetilbud og forretningsmodeller. Nye forretningsmodeller og tjenester vil ofte kreve nye organisatoriske løsninger, som igjen kan lede til nye tjenestetilbud. Dette vil endre beslutningsprosesser og tjenesteleveranser innenfor maritim næring.

Tematiske prioriteringer

Gjennom forskning skal den maritime porteføljen bidra til ny kompetanse og innovasjoner innenfor de tematisk prioriterte områdene:

  1. Muligheter i havnæringene
  2. Autonome og fjernstyrte fartøy
  3. Digitalisering av maritim næring
  4. Klima- og miljøvennlig maritim virksomhet (grønn skipsfart)
  5. Sikkerhet til havs
  6. Nordområdene

For alle de prioriterte områdene vil omstilling være viktig. Den maritime kunnskapen er sentral for å videreutvikle havnæringene og for utvikling og anvendelse av havteknologi. Innenfor verdens fremvoksende havnæringer vil Norge ha store muligheter ved å utnytte synergiene mellom de norske havnæringene.

Fjernstyring, automatisering og autonomi kan gi reduserte kostnader og sikrere operasjoner. Dette vil kunne gjøre sjøtransporten konkurransedyktig i nye segment. Automatiserte og autonome skip vil også kunne bidra til å flytte gods fra vei til sjø.

Med et høyt kostnadsnivå i Norge og utfordringer når det gjelder produktivitet, er det viktig at den maritime næringen effektiviserer. Økt automatisering og robotisering vil bidra til dette. Digitalisering vil gå som en rød tråd gjennom hele den maritime verdikjeden, fra design og produksjon til teknisk og kommersiell drift av fartøy.

I lys av dagens utslippsnivå og prognoser for fremtiden må det gjøres drastiske tiltak både for å redusere energibehov og øke energieffektivitet. Nye energibærere og ny renseteknologi må utvikles. Det finnes et stort potensial for verdiskaping innenfor teknologier og metoder for reduksjon av utslipp til luft og vann. Krav til utslippsreduksjon fra kommersielle aktører, myndigheter og samfunnet for øvrig vil drive frem behov for effektive og skalerbare løsninger.

Sikkerhet til havs innbefatter både «safety» – sikkerhet for mennesker, verdier og miljø, og «security» – sikkerhet og sikring mot eksterne trusler. Sikkerheten kan styrkes, både gjennom forebyggende tiltak for å redusere sannsynlighet for uønsket hendelse, og gjennom konsekvensreduserende tiltak og beredskap for å begrense omfanget av uønskede hendelser. Omfattende digitalisering, nye energibærere og klimaendringer skaper nye sikkerhetsutfordringer. Det krever økt forståelse og nye løsninger.

I denne investeringsplanen legges det opp til at alle de prioriterte tematiske områdene vanligvis lyses ut hvert år. For 2022 vil utlysningen av KSP-S være rettet mot digitalisering av maritim næring inkludert autonome skip og klima- og miljøvennlig maritim virksomhet (grønn skipsfart).

Prioriterte anvendelsesområder

Porteføljen er rettet mot maritim næring som består av rederinæringen, verftsindustrien, tjenesteleverandører og utstyrsleverandører til alle typer skip og fartøy for utnyttelse av havrommet, inkludert fartøy og maritim teknologi knyttet til andre havnæringer (herunder havbruk, fiskeri, offshore olje- og gassutvinning og offshore fornybar energi). Porteføljen er også rettet mot problemstillinger som inkluderer næringsaktører som inngår i logistikk- og verdikjeder knyttet til sjøtransport og marine operasjoner.

Prioriterte forskningsarter (FoUoI-verdikjede)

For den målrettede satsingen er Innovasjonsprosjekt i næringslivet det viktigste virkemiddelet for å bidra til økt verdiskaping. Kompetanseprosjekt og samarbeidsprosjekt skal bidra til å bedre samspillet og kunnskapsoverføringen mellom FoU-miljøene og næringen og bidra til utdanning av nye forskere.

Næringen opplever hurtige teknologiske endringer, noe som stiller krav til innovasjonshastighet. Bedriftene må raskt kunne utnytte nye markedsmuligheter og nå markedet raskere med sine produkt. Det kan gi behov for at nye løsninger må valideres før de tas i bruk og her kan demonstrasjonsprosjekt være et viktig virkemiddel. Dette kan for eksempel innebære fullskalatesting av forsøksteknologi på skip/anlegg som ikke lenger egner seg for skalatesting i lab. På grunn av begrensede tilgjengelige midler for utlysning i 2022, legges det i denne investeringsplanen opp til at det inviteres til slike prosjekter som en del av utlysningen av IP-N.  For 2023 og 2024 vil det være aktuelt at demo-prosjekter lyses ut særskilt. Dette vil skje i samarbeid med DEMO2000.

I Norge og verden for øvrig er det et økende fokus på klimatilpasninger. Både regjeringen, EU, rederiforbundet og IMO har ambisiøse mål for reduksjon av utslipp av klimagasser, både generelt og for skipsfarten spesielt. For å kunne nå disse ambisiøse målene, er det nødvendig å komme opp med helt nye løsninger. Dette vil kreve en samordnet forskningsinnsats både på tvers av sektorer, fagområder og nasjoner og eventuelt nye typer virkemidler. Det kan være aktuelt å lyse ut midler til et forskningssenter for grønn skipsfart som vil ha hovedfokus på dekarbonisering av maritim sektor. Dette vil bli vurdert nærmere og evt. tatt inn i oppdateringen av investeringsplanen som skal lages neste år.

Prioriterte deltakelser i europeiske partnerskap og andre internasjonale utlysninger

MAROFF har deltatt sammen med andre programmer i Forskningsrådet i ERA-NET cofund MarTERA (Marine and maritime technology for a new era) som er et felleseuropeisk forskningssamarbeid innenfor havteknologi. MarTERA hadde sin fjerde og siste utlysning i 2021. Det er mulig at temaene i MarTERA vil bli videreført i det europeiske partnerskapet Blue Economy

Meldinger ved utskriftstidspunkt 3. februar 2023, 21.16 CET

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 8. februar betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 torsdag 2. februar til tysdag 7. februar kl. 08.00–15.45 og onsdag 8. februar kl. 08.00–13.00.