Investeringsplanen for Hav

Prioriteringer

Faglige og teknologiske prioriteringer
Den maritime porteføljen dekker mange teknologi- og fagområder. Norge må utvikle kompetanse og eierskap til de områdene som er vesentlige for videreutvikling av den maritime næringen, og som sikrer norsk konkurransekraft. Det er behov for kompetanse innen tradisjonelle maritime fagområder. Det er også avgjørende med kompetanse innen muliggjørende teknologier, særlig ulike former for maritim IKT, nye materialer og produksjonsmetoder. Men der er også behov for ny teknologi og løsninger som bidrar til å kutte utslipp til luft og vann, reduserer energibehovet og utvikling av nye energibærere.

Maritim tjenesteyting er en viktig del av den norske maritime næringen. Ny teknologi og nye marked kan føre til nye tjenestetilbud og forretningsmodeller. Nye forretningsmodeller og tjenester vil ofte kreve nye organisatoriske løsninger, som igjen kan lede til nye tjenestetilbud. Dette vil endre beslutningsprosesser og tjenesteleveranser innenfor maritim næring.

Tematiske prioriteringer
Gjennom forskning skal den maritime porteføljen bidra til ny kompetanse og innovasjoner innenfor de tematisk prioriterte områdene:

  • muligheter i havnæringene
  • autonome og fjernstyrte fartøy
  • digitalisering av maritim næring
  • klima- og miljøvennlig maritim virksomhet (grønn skipsfart)
  • sikkerhet til havs
  • nordområdene

For alle de prioriterte områdene vil omstilling være viktig. Den maritime kunnskapen er sentral for å videreutvikle havnæringene og for utvikling og anvendelse av havteknologi. Innenfor verdens fremvoksende havnæringer vil Norge ha store muligheter ved å utnytte synergiene mellom de norske havnæringene.

Fjernstyring, automatisering og autonomi kan gi reduserte kostnader og sikrere operasjoner. Dette vil kunne gjøre sjøtransporten konkurransedyktig i nye segment. Automatiserte og autonome skip vil også kunne bidra til å flytte gods fra vei til sjø.

Med et høyt kostnadsnivå i Norge og utfordringer når det gjelder produktivitet, er det viktig at den maritime næringen effektiviserer. Økt automatisering og robotisering vil bidra til dette. Digitalisering vil gå som en rød tråd gjennom hele den maritime verdikjeden, fra design og produksjon til teknisk og kommersiell drift av fartøy.

I lys av dagens utslippsnivå og prognoser for fremtiden må det gjøres drastiske tiltak både for å redusere energibehov og øke energieffektivitet. Nye energibærere og ny renseteknologi må utvikles. Det finnes et stort potensial for verdiskaping innenfor teknologier og metoder for reduksjon av utslipp til luft og vann. Krav til utslippsreduksjon fra kommersielle aktører, myndigheter og samfunnet for øvrig vil drive frem behov for effektive og skalerbare løsninger.

Sikkerhet til havs innbefatter både «safety» – sikkerhet for mennesker, verdier og miljø, og «security» – sikkerhet og sikring mot eksterne trusler. Sikkerheten kan styrkes, både gjennom forebyggende tiltak for å redusere sannsynlighet for uønsket hendelse, og gjennom konsekvensreduserende tiltak og beredskap for å begrense omfanget av uønskede hendelser. Omfattende digitalisering, nye energibærere og klimaendringer skaper nye sikkerhetsutfordringer. Det krever økt forståelse og nye løsninger.
I denne investeringsplanen legges det opp til at alle de prioriterte tematiske områdene lyses ut hvert år. Det vil bli avsatt særlige midler rettet mot grønn skipsfart.

Prioriterte anvendelsesområder
Porteføljen er rettet mot maritim næring som består av rederinæringen, verftsindustrien, tjenesteleverandører og utstyrsleverandører til alle typer skip og fartøy for utnyttelse av havrommet, inkludert fartøy og maritim teknologi knyttet til andre havnæringer (herunder havbruk, fiskeri, offshore olje- og gassutvinning og offshore fornybar energi). Porteføljen er også rettet mot problemstillinger som inkluderer næringsaktører som inngår i logistikk- og verdikjeder knyttet til sjøtransport og marine operasjoner.

Prioriterte forskningsarter (FoUoI-verdikjede)
For den målrettede satsingen er Innovasjonsprosjekt i næringslivet det viktigste virkemiddelet for å bidra til økt verdiskaping. Kompetanseprosjekt og samarbeidsprosjekt skal bidra til å bedre samspillet og kunnskapsoverføringen mellom FoU-miljøene og næringen og bidra til utdanning av nye forskere.

Den øvrige innsatsen til Forskningsrådet rettet mot den maritime porteføljen har betydelige innslag av langsiktig forskning i forskningsmiljøene, representert ved støtte fra virkemidlene SFF, SFI og FORINFRA. Disse utfyller den målrettede innsatsen fra MAROFF. Mens den målrettede innsastsen fra MAROFF i hovedsak går til næringslivet, går de øvrige virkemidlene mest til institutt- og UoH-sektoren.

Næringen opplever hurtige teknologiske endringer, noe som stiller krav til innovasjonshastighet. Bedriftene må raskt kunne utnytte nye markedsmuligheter og nå markedet raskere med sine produkt. Det kan gi behov for at nye løsninger må valideres før de tas i bruk og her kan demonstrasjonsprosjekt være et viktig virkemiddel. Dette kan for eksempel innebære fullskalatesting av forsøksteknologi på skip/anlegg som ikke lenger egner seg for skalatesting i lab. I denne investeringsplanen legges det opp til at Demo-prosjekter lyses ut særskilt, rettet mot Grønn skipsfart. Dette vil skje i samarbeid med DEMO2000.

Prioriterte deltakelser i europeiske partnerskap og andre internasjonale utlysninger
MAROFF har deltatt sammen med andre programmer i Forskningsrådet i ERA-NET cofund MarTERA (Marine and maritime technology for a new era) som er et felleseuropeisk forskningssamarbeid innenfor havteknologi. MarTERA planlegger å ha sin fjerde og siste utlysning i 2021.
Det er sannsynlig at temaene i MarTERA vil bli videreført i det europeiske partnerskapet Blue Economy.