Investeringsplanen for Hav

Investeringsplan for budsjettformålet MAROFF

Basert på overordnede mål og prioriteringer gitt i føringer i tildelingsbrev og Forskningsrådets strategi, har porteføljeplanen følgende hovedmål (samfunnsmål) for den maritime porteføljen

 • økt verdiskaping for den maritime næringen
 • mindre miljøbelastning fra maritim virksomhet
 • en sikker maritim næring

Og følgende delmål (brukermål)

 • økt konkurranseevne
 • styrket omstillingsevne
 • forbedret samspill og kunnskapsoverføring mellom FoU-miljø og næringen
 • gjennom forskning bidra til ny kompetanse og innovasjoner innenfor de tematisk prioriterte områdene

Målene vil bli oppnådd ved følgende tiltak

 • lyse ut innovasjonsprosjekter for næringslivet (IP-N)
 • lyse ut Kompetanse og samarbeidsprosjekter (KSP)
 • lyse ut Arrangementsstøtte
 • mobilisere og veilede søkere