Investeringsplanen for Hav

Tiltaksplan

Budsjettformålet HAVBRUK benytter ulike søknadstyper for å nå målsetningen om bærekraftig vekst og utvikling av havbruksnæringen. Fordelingen av søknadstyper har vært i størrelsesorden 75 % forskerstyrte og 25 % brukerstyrte prosjekter. Denne fordelingen foreslås videreført i kommende investeringsplanperiode. De brukerstyrte (Innovasjonsprosjekter i næringslivet) utlysningene har i hovedsak vært lyst ut tematisk åpent og den strategiske vurderingen har ligget i at næringen selv ser behovet for den omsøkte FoU og i evalueringskriteriene for søknadstypen. Det legges opp til fortsatt ikke-tematiserte utlysninger av Innovasjonsprosjekter i næringslivet innenfor budsjettformålets områder gitt i Porteføljeplanen.

Når det gjelder de forskerstyrte søknadstypene har man innenfor budsjettformålet HAVBRUK de siste 5 årene lyst ut en blanding av tematisk åpne utlysninger og mer spissede tematiske prioriteringer. De tematisk åpne forskningsområdene (hovedutlysningene) har rullert etter en plan, kommunisert gjennom budsjettformålets handlingsplaner. De tematisk åpne forskningsområdene gis en relativt større utlyst ramme og det legges også inn muligheter for faglig kapasitetsstyrking gjennom søknadstypen "Unge forskertalenter" innenfor samme forskningsområde. Denne praksis videreføres i investeringsplanen for kommende 3-årsperiode.

Den nye utlysningen "Samarbeidsprosjekter for å møte samfunnsutfordringer" (KSP-S) har krav om 2 partnere utenfor akademia, mens Forskerprosjekter tillater ikke slike partnere. Ved at Forskningsrådet velger en av typene i en utlysning begrenses søkerne den ene eller andre vei. Vi vil derfor lyse ut begge søknadstypene med samme tematikk, slik at søker kan velge å ha med slike partnere dersom det er hensiktsmessig og hever kvaliteten i prosjektet.
I den kommende investeringsperioden vil budsjettformålet HAVBRUK satse på følgende hovedutlysninger:

2021: Fiskehelse og fiskevelferd (40 millioner kroner)
Fiskesykdommer er fremdeles en av havbruksnæringens største utfordringer og gir årlig store tap som følge av økt dødelighet, tapt tilvekst og redusert produktkvalitet. Sub-optimal helse har negative konsekvenser for økonomi, dyrevelferd og miljø, og har stor betydning for næringens omdømme. Fiskehelse kan også være viktig for markedsadgang. For å minimalisere tapene og sikre en bære¬kraftig næring, er det viktig å fortsette satsingen på forebyggende fiskehelse. Relevante temaer som kan inkluderes i utlysningen er

 • Aktuelle agens (både kjente og ukjente) som fører til sykdommer med vesentlige konsekvenser for dyrevelferd, miljø og lønnsomhet
 • Nye metoder/ strategier for å bekjempe lakselus
 • Spesifikke problemstillinger knyttet til rensefisk
 • Immunologi, agenskarakterisering, interaksjoner mellom vert og agens, styrking av fiskens immunforsvar, samt utvikling av nye vaksiner, vaksinekonsepter og vaksinasjonsstrategier
 • Smitte mellom villfisk og oppdrettsfisk
 • Miljøet som depot for smittestoff
 • Metoder for å forbedre, redusere og erstatte bruken av forsøksfisk
 • God fiskevelferd bør baseres på grunnleggende kunnskap, praktiske indikatorer og forståelse for hvordan ulike driftssystemer/-rutiner påvirker fiskevelferden

2022: Produksjonsbiologi, ernæring, avl og genetikk (40 millioner kroner)
Lakseoppdrett har vært gjennom en rivende utvikling og effektivisering, der kunnskap om laksens utviklingsbiologi, miljøkrav og mestring i ulike livsstadier har vært vesentlig for økt produktivitet, bedre økonomi og bedre fiskehelse. Økt oppmerksomhet om dyrevelferd og dypere innsikt i laksens fysiologi og atferd, gjør det mulig å utvikle velferdsindikatorer og å finne velferdsvennlig løsninger innenfor oppdrettsteknologi og drift.

Med kartlegging og publisering av laksens genom er det økte muligheter for en mer grunnleggende forståelse av hvordan enkeltkomponenter i fôret kan påvirke fiskens immunsystem, fettdeponering, muskeloppbygging og kvalitet. En systembiologisk tilnærming vil kunne gi mer målrettet fiske¬ernæring og gjøre det mulig å skreddersy fôrets sammensetning i langt større grad enn i dag.

Systematisk avl slik det har vært gjennomført på norsk laks siden midten av 1970-tallet, har vært en viktig forutsetning for å utvikle nye oppdrettsarter, både i Norge og internasjonalt. Nye og mer presise utvalgsmetoder, som markørbasert seleksjon, har også vist seg å være effektive, bl.a. for å øke motstandskraften mot tapsbringende sykdommer som infeksiøs pankreasnekrose (IPN). Utvalgsmetoder i avlsarbeid vil bli komplettert og kvalitetssikret via bruk av kartlagte genomer. Den nye biologiske innsikten vil kunne bidra med nye verktøy i kampen mot infeksiøse agens og parasitter, og for å ivareta dyrevelferd og miljø i takt med ekspansjonen i havbruksnæringen. Relevante temaer som kan inkluderes i utlysningen er

 • avl og genetikk
 • utvikle og utnytte kunnskap om det samlede genetiske materialet i miljøet
 • muligheter for å utnytte epigenetikk i en bærekraftig norsk havbruksnæring
 • utnytte mulighetene som genteknikk, f.eks. nye genredigeringsverktøy, gir til avl og produksjon av friske, sunne og lønnsomme oppdrettsorganismer
 • mer effektiv seleksjon ved utnyttelse av nye fenotyper og genomisk informasjon
 • mulighet for "skreddersøm" tilpasset ulike egenskaper og oppdrettsstrategier

Ernæring

 • ernæringsbehov hos ulike arter, livsstadier og oppdrettsmiljø for å produsere robust fisk
 • bærekraftige fôringsstrategier tilpasset art, type anlegg og lokalitet
 • funksjonelle komponenter i fôr
 • trygt fôr som sikrer sunn og robust fisk
 • genteknologi for produksjon av bærekraftig fôr
 • beskrive kjennetegnene på smolt/yngel av god kvalitet tilpasset miljø og størrelse ved utsett
 • teknisk fôrkvalitet med god fordøyelighet og lite svinn

Produksjonsbiologi

 • produksjon av steril fisk som ivaretar hensynet til fiskevelferd, produktivitet og miljø
 • effekter av miljøet på oppdrettsorganismen
 • optimalt miljø i ulike typer anlegg gjennom alle livsstadier
 • effektiv ressursbruk (vann, areal, fôr osv.)
 • multitrofisk havbruk for god ressursutnyttelse

2023: Produksjons- og foredlingsteknologi (40 millioner kroner)
Bruk av åpne merdløsninger på gode lokaliteter har vært en av suksessfaktorene i norsk havbruk. Samtidig gir åpne merder miljømessige utfordringer, som rømming av fisk, utslipp av ulike stoffer og overføring av lakselus og andre sykdommer mellom oppdrettsfisk og villfisk. Landbasert oppdrett av laks, men også andre arter, utgjør nå en betydelig del av verdikjeden. Store anlegg og enheter med mye fisk på land og i sjø, gir operasjonelle utfordringer knyttet til bl.a. overvåking og styring, presis fôring, behandling av parasitter og sykdomsutbrudd, og krever gode lokaliteter med gode vann-, dybde- og strømforhold.

En vesentlig del av norskprodusert laks foredles utenlands. Det er flere årsaker til at det er relativt lav innenlands foredling, både knyttet til avstand til marked, handelsbarrierer og markedsadgang for foredlede produkter og til kostnadsnivå i Norge. Ny teknologi for å øke holdbarhet, i tillegg til automatisering og effektivisering av prosesseringslinjer, vil kunne bidra til at en høyere andel av produksjonen foredles innenlands. Relevante temaer som kan inkluderes i utlysningen er

 • måling og overvåking av oppdrettsorganismene og omgivelsene inni og utenfor anlegget, inkl. maskinsyn og sensorikk for beslutningsstøtte i produksjon og tilstandsbasert vedlikehold
 • digitalisering av oppdrettsbedrifters organisasjon, kompetanse og drift, inkl. nettverks¬teknologi for å håndtere store datamengder
 • teknologi for effektiv produksjon av fôr med god kvalitet og teknologi som legger til rette for optimal fôring av oppdrettsorganismer i ulike produksjonskonsepter
 • nye og/eller mer effektive og bærekraftige produksjonskonsepter for å utnytte ulike lokaliteter for ulike arter og stadier
 • teknologi for håndtering og utnyttelse av næringssalter, slam og restråstoff fra fiskeoppdrett som ressurs i andre verdikjeder
 • teknologi for forebygging og bekjempelse av lakselus m.m.
 • sammensetning, utvikling og effekter av bakterieflora, herunder biofilm på oppdrettsmiljøet, og hvordan dette kan kontrolleres
 • økt sikkerhet for mennesker, fisk og miljø spesielt knyttet til operasjoner som er risikofylte eller kritiske
 • utvikling av spesialfartøy og flerbruksplattformer for havbruk
 • energioptimalisering og bruk av fornybare energiløsninger under produksjon og drift av ulike teknologiske komponenter
 • nye materialer og metoder for å optimalisere produksjon, krefter, vekt, håndtering/vedlike-hold, kostnader og gjenvinningsløsninger
 • teknologi for å øke velferd og produksjonseffektivitet gjennom påvirkning av fiskens fysiologi og adferd, inkl. bruk av lys, vannstrøm m.m. i produksjonen
 • logistikk internt i bedriften, mellom samarbeidspartnere og mellom de forskjellige leddene i havbrukssektoren
 • automatisering og effektivisering av produksjons- og prosesslinjer som sikrer god kvalitet og full råstoffutnyttelse i alle ledd, inkl. systemer for fraksjonering og oppsamling av restråstoff
 • metodikk og teknologi for effektiv slakting av store mengder fisk, f.eks. syk fisk, som tar hensyn til velferd, smittespredning, miljø og lønnsomhet
 • metoder og teknologi for å økt sporbarhet og holdbarhet av produkter, inkl. bærekraftig emballasje av riktig kvalitet

Tabellen under gir en oversikt over rullerende hovedutlysning og tilgjengelige midler til øvrige prioriteringer

Tiltak
(utlysning)

Brukermål

Aktuelle søknadstyper

Budsjett 2021
(beløp)

Planlagt 2022
(beløp)

Planlagt 2023
(beløp)

1 (hovedutlysning)

 

Fiskehelse og fiskevelferd

Norsk havbruk er strukturert på en måte som forebygger smitte, har god fiskevelferd og har tilgang til vaksiner for tapsbringende sykdommer

FP og KSP + Unge forskertalenter

 

40

 

 

2 (hovedutlysning)

 

Produksjonsbiologi, ernæring, genetikk og avl

Norsk havbruk er basert på organismenes biologi, ernæringsbehov og miljøkrav, og på utnyttelse og utvikling av organismenes genetiske potensial.

FP og KSP + Unge forskertalenter

 

40

 

3 (hovedutlysning)

 

Produksjons- og foredlingsteknologi

Norsk havbruk har bærekraftig og effektiv produksjons-teknologi for alle stadier og en stor del av produksjonen foredles nasjonalt.

FP og KSP + Unge forskertalenter

   

 40

4

Tematisk prioriterte utlysninger utenfor hovedutlysningen

Økonomisk og miljømessig bærekraftig vekst og utvikling i norsk havbruksnæring.

FP og KSP

 

 

45

 

 

55

 

 

55

5

Satsinger

a: nasjonale fellessatsinger

·  bærekraftige matsystemer

·  Handlingsplan Bioøkonomi

·  Andre nasj. satsinger

 

b: Internasjonalt samarbeid

·  Cofund Blue Bio

·  annet int. samarbeid F.eks. partnerskap)

 

 

 

 

En sirkulær økonomi med bærekraftig produksjon, tjenesteyting og forbruk.

 

 

 

Norske FoU-miljøer er globalt ledende innenfor felt som er relevante for norsk havbruksnæring og forvaltning.

 

 

 

 

FP og KSP med samme tematikk

 

 

 

 

 

Internasjonale søknadstyper

 

 

 

 

 

10

 

7

 

5

 

 

 

10

5

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

10

5

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

15

6

Innovasjon i havbruk

Et konkurransedyktig næringsliv som leverer grønne energi-, klima- og miljøløsninger til globale markeder.

 

IP-N

 

40

 

40

 

40

7

Koordinering og støtte

Arrangementsstøtte og mobilitetsstipender

 

 3

3

SUM

 

 

 165

165

165

           

Meldinger ved utskriftstidspunkt 22. januar 2022, 01.14 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.