Investeringsplanen for Hav

Tiltaksplan

Budsjettformålet MARINFORSK benytter ulike søknadstyper for å nå målsetningen om økt kunnskap om marine økosystemer og konsekvensene av menneskeskapte påvirkninger samt styrke grunnlaget for gode og effektive forvaltningsprosesser og bærekraftig verdiskaping basert på marine ressurser. MARINFORSK har primært lyst ut midler til forskerstyrte prosjekter og tok i bruk søknadstypen Innovasjonsprosjekt i næringslivet for førte gang i 2017. Fordelingen av søknadstyper de siste 3 årene har vært ca. 85-90 % forskerstyrte og 10-15 % Innovasjons Prosjekter i Næringslivet (brukerstyrte). Denne fordelingen foreslås videreført på om lag samme nivå i kommende investeringsplanperiode. De brukerstyrte (IPN) utlysningene har vært lyst ut innenfor tematikken bærekraftig høsting og verdiskaping. Det legges opp til å fortsette å anvende søknadstypen Innovasjonsprosjekter i næringslivet som angitt i Porteføljeplanen.

Når det gjelder de forskerstyrte søknadstypene har man etter etableringen av MARINFORSK i 2016 lyst ut en blanding av tematisk åpne utlysninger og mer spissede tematiske prioriteringer. De tematisk åpne forskningsområdene (hovedutlysningene) har rullert etter en plan, kommunisert gjennom budsjettformålets handlingsplaner. De tematisk åpne forskningsområdene gis normalt en relativt større utlyst ramme og det foreslås at det også opp til muligheter for faglig kapasitetsstyrking gjennom søknadstypen "Unge forskertalenter" innenfor samme temaområde. En slik praksis foreslås i all hovedsak videreført i kommende 3-års periode, men med mulighet for endringer dersom det ses som formålstjenlig. For 2021 forslås det en hovedutlysning for å markere inngangen til FNs havforskningstiår for bærekraftig utvikling (2021-2030).

I den kommende investeringsperioden vil budsjettformålet MARINFORSK satse på følgende hovedutlysninger:

2021: Marine økosystem (45 millioner kroner)

Norges havområder spenner fra kystøkosystemer til økosystemer langt til havs, fra tempererte økosystemer langs kysten av Sør-Norge til islagte områder i polare strøk. De omfatter økosystemer i de frie vannmassene og på bunnen, på grunt og på dypt vann. God kunnskap om økosystemenes struktur, funksjon, variasjon og endring er helt avgjørende for kunnskapsbasert forvaltning. Slik kunnskap er også grunnleggende for all aktivitet i havet og langs kysten – inkludert utnyttelse av ressurser, innovasjon og næringsutvikling. Temaområdet Marine økosystemer er rettet mot å øke forståelsen av økosystemenes struktur, funksjon, variasjon og endring for å kunne forvalte norske kyst- og havområder på en langsiktig og bærekraftig måte. Relevante temaer som kan inkluderes i utlysningen er:

 • Kunnskap om arter og funksjonelle gruppers biologi, økologi og utbredelse
 • Kunnskap om forekomst av forskjellige naturtyper, habitater og hvordan de påvirker fordelingen av organismene
 • Utvikling og bruk av nye metoder og teknologi
 • Kunnskap om mekanismer som regulerer artsdynamikk og kunnskap om hvordan artene påvirker hverandre
 • Forstå sentrale prosesser i marine økosystemer knyttet til funksjonelle grupper av organismer, næringsnettet og stoffomsetning i og mellom trofiske nivåer, havsirkulasjon, romlig fordeling, og i ulike overgangssoner (som f.eks. pelagisk-bentisk, iskant-åpent vann, land-vann)
 • Kartlegging og forståelse av prosesser i marine økosystemer
 • Øke kunnskapen om drivkreftene bak og konsekvenser av variasjoner og endringer i økosystemenes struktur og funksjon
 • Forbedre forståelsen av effekter av endret artsutbredelse og økt forekomst av fremmede arter
 • Øke kunnskapen om hvordan endringer i økosystemkomponenter kan forplante seg som trofiske kaskadeeffekter
 • Kunnskap om effekter av klimaendringer og havforsuring på enkeltorganismer og marine økosystemer

2022: Forurensning og annen økosystempåvirkning – rettet inn mot Havforskningstiåret (50 millioner kroner)

Kunnskap om forekomst og effekter av menneskelig påvirkning er viktig for forståelse og forvaltning av hav- og kystområder og hvordan vi kan sikre forsvarlig miljøkvalitet og god mattrygghet. Målet er å unngå at forurensning og annen påvirkning fører til helseskade, redusert livskvalitet eller skader
naturens evne til produksjon og selvfornyelse. Dette tematiske området skal bidra til økt kunnskap om forekomst og effekter av forurensning og andre menneskeskapte påvirkningsfaktorer på det marine miljøet, inkludert miljøeffektene av petroleumsvirksomhet, mineralutvinning og akvakultur.
Det åpnes også for forskning på effekter av klimaendringer. Relevante temaer som kan inkluderes er kunnskap om forekomst og effekter av:

 • Miljøgifter og forsøpling
 • Petroleumsvirksomhet
 • Mineralnæringen
 • Akvakultur
 • Eutrofiering
 • Støy (f.eks fra seismikk, marine vindkraftanlegg og skipstrafikk)
 • Vassdragsutbygging
 • Klimaendringer
 • Samlet påvirkning

Utlysningen vil i tillegg åpne for andre temaer som er prioriterte i forhold til norsk innsats innenfor FN`s Havforskningstiår. Det vil arbeides for en bred utlysning i samarbeid med andre budsjettformål.

2023: Bærekraftig høsting og verdiskaping og Forvaltning og samfunnsperspektiver (50 millioner kroner)

Bærekraftig høsting og verdiskaping
Det er viktig å videreutvikle kunnskapsgrunnlaget for økosystembasert fiskeriforvaltning og bærekraftig verdiskaping basert på høsting av marine ressurser. Fiskeriene og den marine verdikjeden er basert på fornybar biologisk produksjon og er derfor grunnleggende avhengig av at både havet og kystområdene er rene og rike. Økt bærekraftig verdiskaping i den marine verdikjeden krever en bedre forståelse av konsekvensene av ulike rammevilkår, både formelle og uformelle, som næringen opererer innenfor. Kunnskap om bioøkonomisk kretsløpstilnærming som bidrar til full utnyttelse av høstede marine ressurser er også viktig tema i denne sammenhengen. I en økosystembasert fiskeriforvaltning vil samfunnsmessig optimal utnyttelse av felles marine ressurser ikke nødvendigvis være sammenfallende med bedriftsøkonomisk lønnsomhet på kort sikt. MARINFORSKs innsats på området vil være rettet mot forskning som kan bidra til å redusere uheldige miljøeffekter av høsting, i tillegg til forskning på omfang og konsekvenser av høsting. Relevante temaer som kan inkluderes i utlysningen er forskning knyttet til:

 • Beskatningsnivå
 • Miljøeffekter av høsting, beskatningsmønster og fangstteknologi
 • Overvåkingsmetodikk og ressurskontroll
 • Etisk fangst og avlivning
 • Foredling og produksjon
 • Forbruker og marked

Forvaltning og samfunnsperspektiver

Ønsket om bærekraftig utnyttelse av marine ressurser krever en kunnskaps- og økosystembasert forvaltning med helhetlig tilnærming. Forskning innenfor området skal bidra til økt kunnskap om hvilke faktorer som sikrer eller hindrer slik forvaltning av de marine ressursene. Dette vil kunne omfatte studier av politikk, lovverk – nasjonalt og internasjonalt, strategier, virkemidler, avtaler, barrierer og muligheter, holdninger og handlinger, kjønnsperspektiver og samfunnets evne til å utforme og gjennomføre endringer. Ett sentralt tema er globale endringsprosesser, for eksempel
klimatiske og befolkningsmessige, som medfører endringer i etterspørselen etter biologiske, kjemiske og geologiske ressurser. Dette gir utfordringer for forvaltningen, både innenfor og mellom sektorer, nasjonalt og internasjonalt. Økt forståelse av disse problemstillingene er avgjørende for bærekraftig, blå vekst. Utfordringene er gjennomgående flerfaglige eller tverrfaglige, og de krever kunnskap fra både natur- og samfunnsvitenskap og fra humaniora. Relevante temaer som kan inkluderes i utlysningen er forskning knyttet til:

 • Marine økosystemtjenester
 • Hav- og kystarealforvaltning
 • Utfordringer for forvaltningen i lys av klima- og andre miljøendringer
 • Økosystembasert forvaltning
 • Mattrygghet- og ernæring

Tabellen under gir en oversikt over rullerende hovedutlysning og tilgjengelige midler til øvrige prioriteringer

 

Tiltak
(utlysning)

Brukermål

Aktuelle søknadstyper

Budsjett 2021
(beløp)

Planlagt 2022
(beløp)

Planlagt 2023
(beløp)

1 (hovedutlysning)


Marine Økosystemer

Forskning skal gi økt kunnskap om marine økosystemers 

Struktur, Funksjon, Variasjon og endring til bruk for forskere, for forvaltning og samfunnet for øvrig.

FP og KSP + Unge forsker-talenter


50

   

2 (hovedutlysning)


Forurensning og annenøkosystem-påvirkning –rettet inn mot Havforskningstiåret

Forskning og utvikling skal gi kunnskap om forekomst og effekter av forurensning og annen påvirkning på marine økosystemer. Til bruk for forskere, forvaltning, næringsliv og samfunnet for øvrig.

FP og KSP + Unge forsker-talenter

 

50

 

3 (hovedutlysning)


Bærekraftig høsting og verdiskaping og 
Forvaltning og samfunnsperspektiver

Forskning skal gi økt kunnskap for bærekraftig verdiskaping fra marine ressurser gjennom hele verdikjeden fra høsting via foredling til marked, til bruk for næringsliv.


Forskning skal gi et bedre kunnskapsgrunnlag for økosystembasert forvaltning av marine ressurser. Til bruk for forvaltning og næringsliv.

FP og KSP + Unge forsker-talenter 

   

50

4 Tematisk prioriterte utlysninger utenfor hovedutlysningen

Avhengig av tema for utlysningen

FP og KSP

45

45

45

5 SATSNINGER

a: nasjonale fellessatsinger

 • bærekraftige matsystemer
 • Handlingsplan Bioøkonomi

b: Internasjonalt samarbeid

 • Cofund Blue Bio
 • annet int. samarb. F.eks. partnerskap)

Forskning skal gi et bedre kunnskapsgrunnlag knyttet til mattrygghet og ernæring, til bruk for forskere, forvaltning, næringsliv og samfunnet for øvrig samt bærekraftig verdiskaping fra marine ressurser gjennom hele verdikjeden.

For øvrig avhengig av tema for utlysningen

FP og KSP med samme tematikk

Internasjonale søknadstyper

10


8

10

88

10

88


15

6 Innovasjon i næringslivet

Forskning skal gi økt kunnskap for bærekraftig verdiskaping fra marine ressurser gjennom hele verdikjeden fra høsting via foredling til marked, til bruk for næringsliv.


IP-N


20


20


20

7 Koordinering og støtte

Arrangementsstøtte og mobilitetsstipender

 

 2

SUM

 

 

 153

143

140