Investeringsplanen for Hav

Investeringsplan for budsjettformålet MARINFORSK

Innledning

Budsjettformålet Marine ressurser og miljø – MARINFORSK er Forskningsrådets viktigste tematiske satsning innenfor delporteføljen marin, men utgjør kun om lag 20% av Forskningsrådets investeringer i marin forskning. MARINFORSK ble etablert i 2016 som en arvtaker etter den tidligere satsningen Havet og kysten (HAVKYST) som løp i 10 år. Satsningen skal utvikle grunnleggende kunnskap om marine økosystemer og hvordan de påvirkes, og bidra med kunnskap for forvaltning og næringsliv. Dette inkluderer kunnskap for økt marin verdiskaping og lønnsomhet i hele verdikjeden basert på viltlevende marine ressurser. Målet er å bidra til at Norge beholder sin posisjon i den internasjonale forskningsfronten både innenfor grunnleggende og anvendt marin forskning.

Følgende investeringsplan gjelder anvendelsen av midler allokert til Forskningsrådets tematiske satsning MARINFORSK. Satsningen er finansiert av Nærings- og fiskeridepartementet, Klima- og miljødepartementet, Kunnskapsdepartementet og Olje- og energidepartementet og satsningen har forventede inntekter på om lag 150 millioner i 2021.

For å møte de definerte brukermålene innenfor marin portefølje slik de er definert i porteføljeplanen, vil en rekke tiltak bli iverksatt gjennom ulike typer utlysninger. Dette inkluderer behovsidentifisering av prioriteringer i utlysninger. Ulike søknadstyper vil anvendes avhengig av hvilke kunder vi henvender oss til. Midler til norsk deltagelse i internasjonale utlysningssamarbeid vil stilles til rådighet der det anses som formålstjenlig. Møteplasser for utveksling av resultater vil kunne motta støtte. MARINFORSK vil kunne finansiere mobilitet, både utenlandsstipender og gjesteforskerstipender for kompetansebygging. Finansiering av PhD- og postdoktorstillinger er viktig for å rekruttere neste generasjons havforskere. Andre tiltak vil kunne være å fremme dristighet og faglig fornyelse gjennom utlysninger, samt stille midler til rådighet for implementering av resultater og tilrettelegge for brukerrettet formidling.