Investeringsplan 2022-2024

Investeringsplan for budsjettformålet MARINFORSK

Budsjettformålet Marine ressurser og miljø – MARINFORSK er Forskningsrådets viktigste tematiske satsning innenfor delporteføljen marin, men utgjør kun om lag 23% av Forskningsrådets investeringer i marin forskning. Satsningen skal utvikle grunnleggende kunnskap om marine økosystemer og hvordan de påvirkes, og bidra med kunnskap for forvaltning og næringsliv. Dette inkluderer kunnskap for økt marin verdiskaping og lønnsomhet i hele verdikjeden basert på viltlevende marine ressurser. Målet er å bidra til at Norge beholder sin posisjon i den internasjonale forskningsfronten både innenfor grunnleggende og anvendt marin forskning.

Følgende investeringsplan gjelder anvendelsen av midler allokert til Forskningsrådets tematiske satsning MARINFORSK. Satsningen er finansiert av Nærings- og fiskeridepartementet, Klima- og miljødepartementet, Kunnskapsdepartementet og Olje- og energidepartementet (3 mill. kroner til langtidsovervåkningsprogrammet for sjøfugl (SEAPOP)) og satsningen har forventede inntekter på om lag 151 millioner i 2022.

For å møte de definerte brukermålene innenfor marin portefølje slik de er definert i porteføljeplanen, vil en rekke tiltak bli iverksatt gjennom ulike typer utlysninger. Dette inkluderer behovsidentifisering av prioriteringer i utlysninger. Ulike søknadstyper vil anvendes avhengig av hvilke brukere vi henvender oss til. Midler til norsk deltagelse i internasjonale utlysningssamarbeid vil stilles til rådighet der det anses som formålstjenlig. Møteplasser for utveksling av resultater vil kunne motta støtte. MARINFORSK vil kunne finansiere mobilitet, både utenlandsstipender og gjesteforskerstipender for kompetansebygging. Finansiering av PhD- og postdoktorstillinger er viktig for å rekruttere neste generasjons havforskere. Andre tiltak vil kunne være å fremme dristighet og faglig fornyelse gjennom utlysninger, samt stille midler til rådighet for implementering av resultater og tilrettelegge for brukerrettet formidling.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 4. februar 2023, 06.47 CET

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 8. februar betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 torsdag 2. februar til tysdag 7. februar kl. 08.00–15.45 og onsdag 8. februar kl. 08.00–13.00.