Forskningstokt med Kystvakta – samarbeid for havforskning

I samarbeid med Forskningsrådet stiller Kystvakta skipstid til rådighet for norske forskningsinstitusjoner som ønsker å utføre feltarbeid til havs som ledd i et forskningsprosjekt.

Forskeres mulighet til å være med Kystvakta på tokt, er et viktig bidrag til både nasjonal og internasjonal forskning. Samarbeidet ble innledet allerede i 1991 for å møtet behovet for ressurser til havforskning, og samtidig kunne utnytte personell og ledig kapasitet på Kystvaktas fartøyer til forskningsformål. Kystvakta gir gjennom dette samarbeidet en viktig støtte til norsk forskning.

Fra 2017 er samarbeidet organisert gjennom et samarbeidsutvalg med representanter fra Kystvakta og aktuelle programmer i Forskningsrådet: Polarforskningsprogrammet, KLIMAFORSK og MARINFORSK.

Søknader om tokt

Alle norske forskningsinstitusjoner kan søke om tokt.
Hensikten med toktet kan være:

 • Rutinemessige oppgaver som kan utføres parallelt med Kystvaktas vanlige oppsynstjeneste. Dette kan f.eks. være rapportering fra fiskefangster som inspiseres (lengde, vekt og aldersfordeling).
 • Spesielle toktbehov, som for eksempel lokalisering og telling av sel, hvaltellinger, bøyeutsetting og -innhenting. Kystvaktas fartøyer vil da i korte perioder ha forskningstokt som hovedfunksjon, men med full opprettholdelse av beredskap.

Søknad om tokttid skal inneholde

 • informasjon om hvilket forskningsprosjekt det dreier seg om
 • informasjon om hovedansvarlig for prosjektet
 • oversikt over alle deltakende institusjoner i prosjektet
 • informasjon om prosjektets totalbudsjett og finansieringsplan
 • beskrivelse av mål og forventet nytteverdi
 • opplysninger om i hvilken grad resultater fra prosjektet vil være offentlig tilgjengelig
 • vedlegg med intern prioriteringsliste dersom en institusjon sender inn flere søknader

For hver søknad om tokt bør det også informeres om

 • hvilket utstyr/materiell som ønskes tatt med om bord i fartøyet, inkl. vekt og volum på utstyret
 • antall personer som ønskes tatt om bord under toktet
 • geografisk område og tidsperiode for toktet

Vurderingskriterier og føringer

Forskningsrådet og Kystvakta kan gi føringer for koordinering/samarbeid mellom prosjekter for å få utnyttet kapasiteten best mulig. Eksempelvis om det er mulig å dekke flere tokt innen omtrent samme tidsrom, eller om det kan det være mulig at flere av prosjektene kan delta samtidig.

Tildelt tokttid vil i all hovedsak baseres på ledig kapasitet hos Kystvakta. Forskningsrådets prioritering kan derfor avvike fra tildelingen. Tildelt tokttid kan også avvike fra den tidsperioden det er søkt om.

Dersom flere prosjekter konkurrerer om tokttid, kan det bli lagt vekt på følgende forhold ved prioriteringen

 • tokt i forbindelse med prosjekter som er avhengig av tokttid for gjennomføring
 • tokt som er ledd i prosjekter med støtte fra Forskningsrådet, og som dermed er blitt kvalitetsvurdert
 • tokt som er ledd i en serie som tidligere fått tildelt tokttid, og er del av et flerårig prosjekt
 • tokt som er relevante for forvaltningen og har stor samfunnsnytte
 • tokt som bidrar til undervisning og rekruttering
 • tokt med høy internasjonal betydning
 • søkeres egen prioritering av toktet (ved søknad om flere tokt)

Behandlingsprosedyre

Søknader behandles i Forskningsrådets område for ressursnæringer og miljø. Fagrådgivere bistår Kystvakta i utvelgelse og prioritering av søknader om tokttid. Kystvakta fatter endelig beslutning om tildeling av tokttid etter innstilling fra administrasjonen i Forskningsrådet.

Til hjelp i vurderingen kan administrasjonen søke råd fra internasjonalt ekspertpanel og eksterne fagpersoner.

Prosjekter som Kystvakta velger å gi tokttid, detaljplanlegges videre i direkte samarbeid mellom forskerne og Kystvakta.

Søknadsfrist og kontaktinformasjon

Skriftlig søknad om tokt med Kystvakten sendes til:
"Forskingstokt med Kystvakta – et samarbeid for havforskning"
v/sekretariatet i Norges forskningsråd

Kontaktperson: Marius Omland, e-post: mo@forskningsradet.no
Søknadsfrist: 15. september hvert år

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 27. september 2022, 19.29 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.